Modificacions en la borsa d’interins

– Cap al 2 de maig es farà pública la llista d’interins i substituts que han treballat per a : la seva ordenació i baremació, revisar i reclamar si cal el temps treballat, modificar peticions de Serveis Territorials i/o de llocs de treballa (mitja jornada, centres especials o llocs de treball específics, etc..)

– Reclamacions: del 3 al 13 de maig

– Hi han modificacions en el procediment d’adjudicació de vacants i de l’oferta de places de primària per al professorat de secundària. Destaca la gran mobilitat geogràfica a que es vol sotmetre el professorat interí per a garantir la cobertura del llocs de treball.

Elaborarem una Esquerda al respecte quan tinguem el document original.