Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront conflictes greus (també amb l’alumnat)

conflictes-greus.pdfConflictes greus son les conductes tipificades en l’article 37.1 de la LEC i que perjudiquen greument la convivència escolar.

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents:
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.
b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes.
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.

Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus.

justificacio-i-objectius.pdfJustificació i objectius del protocol.

Per saber més, recomenem visitar la Web del departament.

circuit-conflictes-greus.jpg