Recurs d’alçada

El recurs d’alçada és un recurs administratiu ordinari, la resolució del qual correspon a l’òrgan administratiu superior a aquell que ha dictat l’acte recorregut. L’objectiu d’aquest recurs és revisar la resolució de l’òrgan inferior i actuar com a element de control i garantia.

És procedent davant les resolucions i els actes administratius qualificats (actes que decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, i produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims) que no exhaureixin la via administrativa, per qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat que preveuen els articles 47 i 48 de la Llei 39/2015.

Les resolucions i els actes a què fa referència l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27-11-1992), poden ser objecte de recurs d’alçada davant el superior jeràrquic d’aquell que els va dictar, abans del termini d’un mes.

Terminis

El termini per a la interposició és d’un mes, si l’acte és exprés. Si no ho és tres mesos.

En cas que no es formulés cap recurs en aquest termini, la resolució esdevindrà ferma amb caràcter general.

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres mesos, transcorregut el qual es pot entendre desestimat, excepte en el supòsit de l’art. 24.1 paràgraf tercer Llei 39/2015 (que el recurs d’alçada s’hagi interposat contra la desestimació per silenci administratiu d’una sol·licitud pel transcurs del termini).

I desprès…

Contra la resolució del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa. Per això, a la resolució de recurs d’alçada no hem d’oblidar posar el peu de recurs informant d’aquesta possibilitat al recurrent i del termini en el qual es pot interposar.

El recurs d’alçada a les oposicions

Desprès de cada resolució o acte del Departament o dels tribunals les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.

Com fer un recurs d’alçada