[Reincorporació progressiva del personal docent] Pla d’obertura, conciliació i teletreball

Es publica la instrucció sobre la reincorporació progressiva als centres educatius del personal docent que desenvolupa les mesures per a la reincorporació progressiva als centres educatius i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. Aquestes mesures van ser previstes en el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada. aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig.

PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA

Aquesta Instrucció és aplicable al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya adscrit als centres educatius.

instruccio-obertura-centres-juny.pdfInstrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Punt 5 de l’Instrucció 2/2020. Personal docent amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec.

5. Personal docent amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec.

5.1. El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec que hagi de prestar serveis presencials gaudirà de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i d’horaris especials que el centre determini per tal de dur a terme les activitats educatives presencials fins a final del curs 2019-20.

5.2. El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que s’hagi vist afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades, sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada complerta en el sector públic o privat, no està obligat a prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no presencial.

Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis.

declaracioresponsable.odtModel de declaració responsable: Model format libreoffice

Instrucció

Aquesta Instrucció té per objecte desenvolupar les mesures per a la reincorporació progressiva als centres educatius i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal docent per a la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021.

Pla de reobertura i reincorporació progressiva en la modalitat presencial

La reincorporació del personal docent de manera presencial als centres educatius s’ha de realitzar, durant el mes de juny.

El centre ha de planificar l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme d’acord amb el que s’estableix al Pla.

Les direccions dels centres han d’informar a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19, per tal d’identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials mitjançant la declaració responsable.

Els grups d’especial vulnerabilitat són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica severa, malaltia pulmonar crònica, insuficiència renal crònica, immunodepressió, l’obesitat mòrbida (IMC>40), càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys.

Aquestes persones no poden prestar serveis ni participar en les a les activitats del centre del mes de juny de forma presencial i continuaran prestant serveis en la modalitat no presencial.

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari de les unitats de Prevenció de Riscos Laborals, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.

El Pla d’obertura de centre

Cada centre educatiu ha d’elaborar el seu Pla d’obertura amb l’acompanyament de la inspecció educativa prèviament a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat.

El pla d’obertura de cada centre ha de preveure, com a mínim, el nombre de professionals i la previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre, l’organització de l’acció educativa presencial, dels grups d’alumnes i de professorat, els horaris dels grups i la identificació dels espais que ocupa cada grup-classe. També ha d’incloure la planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu.

Aquest pla d’obertura s’ha de portar a terme amb els recursos disponibles identificats en el pla del Departament i ha de fer possible la continuïtat de l’acció telemàtica fins al final del curs. Així mateix, ha de fer constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes.

Conciliació. Personal docent amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec.

El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec que hagi de prestar serveis presencials gaudirà de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i d’horaris especials que el centre determini per tal de dur a terme les activitats educatives presencials fins a final del curs 2019-20

El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que s’hagi vist afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades, sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada complerta en el sector públic o privat, no està obligat a prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-los en la modalitat no presencial.

Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació d’una declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis.

Modalitat no presencial.

S’entén per prestació de serveis en la modalitat no presencial la forma d’organització del treball en virtut de la qual la jornada es desenvolupa, fora del centre educatiu, mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El personal que presti serveis en la modalitat telemàtica té dret a la desconnexió digital i se li ha de garantir, fora de la franja horària de disponibilitat establerta, el respecte al seu temps de descans i a la seva intimitat personal.

Les jornades prestades en la modalitat no presencial equivalen a les hores de la jornada establerta per a la modalitat presencial.

La distribució de les hores d’una jornada en horari efectiu de treball ha de respectar la franja horària acordada de disponibilitat. La resta de jornada en règim no presencial admet una flexibilitat total, respectant les pauses i els descansos entre jornades.

Reunions

S’han d’evitar les reunions de treball de caràcter presencial, especialment aquelles que impliquin mobilitat de treballadors i treballadores. Les reunions s’han de realitzar amb les eines i solucions digitals que el centre en disposi.

En el cas que esdevingui indispensable celebrar reunions presencials, s’han d’aplicar les mesures de seguretat i higiene de conformitat amb les instruccions emeses a l’efecte.

Viatges

Es posposen o s’anul·len els viatges organitzats pels centres educatius.