e-VALISA

La valisa electrònica (eValisa) és un servei que permet enviar i registrar documents en format electrònic, telemàticament i a l’instant. El seu objectiu és reemplaçar la valisa convencional en paper, on els documents que s’han d’enviar i registrar son traslladats d’una unitat origen a un altra unitat destí manualment per diferents persones.

Per a accedir a e-Valisa només cal estar donat d’alta al Directori Corporatiu de la Generalitat (GICAR) i disposar d’un correu electrònic informat en aquest usuari.

Més informació
Vídeotutorial – Manual eVALISA. Com crear una valisa electrònica?

eVALISA

COM ES FA: Des del portal ATRI – e-VALISA – Crea -Directori (apareixerà Organisme: escriure Educació i s’obren 3 possibilitats a escollir: CEB / Departament d’Educació (pels diferents SSTT) / Educació docents (per direccions…) -Indicar cognom persona destinatària- S’obre llistat -Seleccionar la persona destinatària- Escriure text i adjuntar document, si cal.

Tramitació a l’ATRI – Tràmits a l’ATRI (i cita prèvia)
Tramitacions via ATRI: es poden presentar les següents sol·licituds: Situacions administratives (excedències per a la conciliació, voluntària, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu); Jubilacions (ordinària per edat i voluntària); Perllongaments en el servei actiu; Reconeixements de serveis prestats en altres administracions; Triennis; Estadis; Reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d’especial gravetat; Sol·licituds de certificats (Annex I, Certificat serveis prestats i llocs ocupats i funcions).

Resta de sol·licituds que encara no es poden tramitar via ATRI: directament amb els Serveis Territorials o el Consoci Educatiu de Barcelona i/o per e-VALISA

e-VALISA permet fer-ho de manera telemàtica, i amb registre d’entrada:

  • Permisos que gestiona el Servei Territorial (Matrimoni/inici convivència, maternitat/paternitat, lactància, vacances…).
  • Compatibilitats.
  • Llicències (assumptes propis…).
  • Reduccions de jornada.
  • Retribucions (percentatge retenció IRPF…).
  • Altres sol·licituds (sol·licitud genèrica…).

Formularis i models per sol·licituds i tràmits

COM ES FA: ATRI – e-VALISA – Crea -Directori (apareixerà Organisme: escriure Educació i s’obren 3 possibilitats a escollir: CEB / Departament d’Educació (pels diferents SSTT) / Educació docents (per direccions…) -Indicar cognom persona destinatària- S’obre llistat -Seleccionar la persona destinatària- Escriure text i adjuntar document, si cal.

Rebreu justificant de recepció (registre d’entrada amb data).