e-VALISA

La valisa electrònica (eValisa) és un servei que permet enviar i registrar documents en format electrònic, telemàticament i a l’instant. El seu objectiu és reemplaçar la valisa convencional en paper, on els documents que s’han d’enviar i registrar son traslladats d’una unitat origen a un altra unitat destí manualment per diferents persones.

Per a accedir a e-Valisa només cal estar donat d’alta al Directori Corporatiu de la Generalitat (GICAR) i disposar d’un correu electrònic informat en aquest usuari.

Més informació
Vídeotutorial – Manual eVALISA. Com crear una valisa electrònica?

eVALISA

COM ES FA: Des del portal ATRI – e-VALISA – Crea -Directori (apareixerà Organisme: escriure Educació i s’obren 3 possibilitats a escollir: CEB / Departament d’Educació (pels diferents SSTT) / Educació docents (per direccions…) -Indicar cognom persona destinatària- S’obre llistat -Seleccionar la persona destinatària- Escriure text i adjuntar document, si cal.

 • Per a: Es pot escollir el destinatari de l’eValisa a través del directori corporatiu de la Generalitat. El cercador obliga a introduir dues dades per poder-lo localitzar:

Qui? Nom i/o cognoms (només és necessari un dels tres camps) o càrrec.

Per cercar per càrrec el personal dels centres docents, cal incloure el nom del càrrec (DIRECTOR, SECRETARI, CAP ESTUDIS, INFORMÀTICA) i el nom del centre (ex.: per cercar el director de l’Institut YY, escriurem DIRECTOR – I. XXYY; per cercar el Cap d’Estudis de l’Escola XX, escriurem CAP ESTUDIS – E. XX).

On? Unitat major (departament, consorci, agència, ….) on treballa l’usuari destinatari de l’eValisa, que cal seleccionar de la llista que apareix per defecte. 

En el cas del Departament d’Ensenyament els treballadors es classifiquen en:

 • Personal PAS: es troben a ‘Departament Ensenyament’
 • Personal docent: es troben a ‘Departament Ensenyament (docents)’
 • Personal del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB): es troben a ‘Consorci d’Educació de Barcelona’

Cercador persones i organigrama d’educació: https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Directori-organigrama/Pagines/default.aspx

Es pot seleccionar més d’un destinatari. En aquest cas es crearan tantes valises com destinataris. A més, també, es pot triar un grup de destinataris a qui enviar la mateixa valisa si així s’ha definit prèviament a l’apartat de “configuració”.

 • Visualitzadors: Cal fer la mateixa acció de l’apartat anterior per incorporar usuaris visualitzadors, persones que no són els destinataris però que l’emissor considera que han de veure la valisa.
   
 • Assumpte: És un camp obligatori i hem de posar-lo amb la mateixa formalitat i dades indicatives que es fa en els comunicats en paper. No s’hi han de fer constar mai dades personals.
   
 • Contingut: És un camp obligatori i és el missatge que s’ha de comunicar al destinatari, pot ser tan llarg com es faria en paper. Correspon al text de l’ofici quan ho fem en paper. Incorporarà el peu de pàgina preconfigurat si així s’ha definit prèviament a l’apartat  configuració”.
   
 • Annexos: Són els documents electrònics que es poden enviar amb la valisa; poden anar signats (signatura electrònica de certificat digital o còpia escanejada d’un document signat en paper) o no, i no poden superar els 10MB per document (màx. 100MB en total). Si s’han d’enviar fitxers de pes superior, cal sol·licitar l’accés a la plataforma en línia de transmissió d’arxius i emmagatzematge en núvol mitjançant un correu al Servei d’Organització, justificant-ne la necessitat.
 • Opcions: Amb relació a la valisa, es poden marcar les característiques següents:

Important: Marca de rellevància per localitzar-la més fàcilment.

Termini de lectura: A efectes informatius del destinatari, perquè la valisa creï un missatge automàtic de recordatori 48 hores abans d’acabar el termini, en cas de no haver estat oberta abans.

 • Signatura: Només cal marcar-la quan es vulgui signar la tramesa amb certificat digital personal. La valisa ja signa amb un certificat digital de l’aplicació, que és suficient per donar la identitat i la integritat a la tramesa que es fa amb valisa electrònica.

Tramitació a l’ATRI – Tràmits a l’ATRI (i cita prèvia)

Tramitacions via ATRI: es poden presentar les següents sol·licituds: Situacions administratives (excedències per a la conciliació, voluntària, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu); Jubilacions (ordinària per edat i voluntària); Perllongaments en el servei actiu; Reconeixements de serveis prestats en altres administracions; Triennis; Estadis; Reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d’especial gravetat; Sol·licituds de certificats (Annex I, Certificat serveis prestats i llocs ocupats i funcions).

Resta de sol·licituds que encara no es poden tramitar via ATRI: directament amb els Serveis Territorials o el Consoci Educatiu de Barcelona i/o per e-VALISA

e-VALISA permet fer-ho de manera telemàtica, i amb registre d’entrada:

 • Permisos que gestiona el Servei Territorial (Matrimoni/inici convivència, maternitat/paternitat, lactància, vacances…).
 • Compatibilitats.
 • Llicències (assumptes propis…).
 • Reduccions de jornada.
 • Retribucions (percentatge retenció IRPF…).
 • Altres sol·licituds (sol·licitud genèrica…).

Formularis i models per sol·licituds i tràmits

COM ES FA: ATRI – e-VALISA – Crea -Directori (apareixerà Organisme: escriure Educació i s’obren 3 possibilitats a escollir: CEB / Departament d’Educació (pels diferents SSTT) / Educació docents (per direccions…) -Indicar cognom persona destinatària- S’obre llistat -Seleccionar la persona destinatària- Escriure text i adjuntar document, si cal.

Rebreu justificant de recepció (registre d’entrada amb data).