Protocol d’actuació en situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu

AcordACORD GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s’aprova el Protocol d’actuació, entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.

Protocol maltractament infantil i adolescent àmbit educatiuÉs missió d’aquest protocol prevenir, detectar, notificar, derivar i coordinar les situacions de maltractament i abús sexual infantil i adolescent.

Els objectius que persegueix aquest protocol són:
a) Prevenir, des dels centres educatius, l’abús sexual o altres formes de maltractament a infants i adolescents
b) Detectar les situacions d’abús sexual o altres formes de maltractament dels infants i adolescents.
c) Assegurar l’exercici de les funcions d’atenció i de protecció dels infants i adolescents víctimes de qualsevol forma de violència.
d) Garantir la comunicació i notificació dels supòsits de possibles maltractaments, ja siguin greus, moderats o lleus
e) Possibilitar l’activació dels recursos per a l’atenció i protecció dels infants i els adolescents o, en el seu cas, la derivació als diferents serveis per a l’estudi i seguiment de la situació de l’infant o adolescent.
f) Millorar la derivació i coordinació entre les diferents institucions que estan implicades en el circuit davant un procés de maltractament (centre educatiu, serveis educatius, Serveis socials, serveis de salut, cossos de seguretat, equips tècnics, DGAIA, Fiscalia).
g) Garantir l’efectivitat del dret dels infants i adolescents de rebre l’atenció o la protecció que requereixin en cada cas.

Protocol de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu

maltractamen1.png