Com sol·licitar la prestació per atur

Instruccions i documentació per demanar la prestació d’atur el personal substitut d’educació primària i de secundària (i el personal laboral temporal).

La prestació per atur la pot sol·licitar el personal interí o substitut que tingui un nomenament fins al dia 30 de juny o anterior a aquesta data.

Requisits

 • Període mínim de cotització de 360 dies, treballats de manera continuada o no, en els últims 6 anys.
 • Haver perdut la feina involuntàriament.
 • No realitzar cap activitat per compte propi a temps complet o parcial o per compte aliè a temps complet. Si la relació laboral per compte d’altri és a temps parcial, podeu fer compatible la prestació. Haureu de portar el contracte a la vostra oficina de treball. Teniu 15 dies des de l’inici del contracte.
 • Si l’acomiadament s’ha produït durant una baixa mèdica, caldrà esperar a tenir l’alta per tramitar la prestació.
 • Subscriure el compromís d’activitat, consistent en l’obligació de cercar activament feina, acceptar una oferta adequada i participar en accions d’informació i orientació laboral.

Termini

15 dies hàbils a partir de l’últim dia treballat (no compten diumenges ni festius). Has de deixar passar 2,5 dies de vacances per mes treballat en el darrer nomenament per poder demanar hora.

Com sol·licitar-la

Documentació

 1. Inscripció com a demandant d’ocupació al SOC / SEPE (horari d’atenció de 8,30 a 14,00 h). Podeu trobar la sol·licitud a la pàgina web del SEPE.
 2. Identificació del sol·licitant mitjançant el DNI.
 3. Llibre de família si declara tenir fills a càrrec seu.
 4. Certificat/s de les empreses on s’ha treballat els últims 6 mesos.

Al Departament d’Ensenyament, es pot sol·licitar el certificat d’empresa (una vegada finalitzat el nomenament):

 • Presencialment al registre dels Serveis Territorials amb una instància en paper.
 • Per correu electrònic, amb una nota que contingui:
  • Assumpte: Sol·licitud de certificat per a l’atur de professorat de secundària.
  • Nom i cognoms.
  • NIF
  • Data de la fi de l’últim nomenament.
  • Cal enviar-la al ST corresponent:
 • Baix Llobregat: personal_baix.ensenyament@gencat.cat
 • Barcelona Comarques: personal_com.ensenyament@gencat.cat
 • Catalunya Central: personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat
 • Consorci d’Educació de Barcelona: bustia.ceb@gencat.cat
 • Girona: docentsec_gir.ensenyament@gencat.cat
 • Lleida: secundaria_lle.ensenyament@gencat.cat
 • Maresme-Vall. Or.: serveis_edu_mvo.ensenyament@gencat.cat
 • Tarragona: s_personal_tgn.ensenyament@gencat.cat
 • Terres de l’Ebre: personal_teb.ensenyament@gencat.cat
 • Vallès Occ.: personal_vall.educacio@gencat.cat

Si passats 5 dies no heu rebut resposta, torneu a enviar correu insistint.

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha implantat el sistema de cita prèvia (només disponible per a algunes oficines de treball), que podeu sol·licitar per internet: https://www.sepe.es/citaprevia

o bé al 901 01 02 10. L’opció telemàtica és la que permet confirmar el dia i l’hora inicialment assignats, la qual cosa no és possible telefònicament.

El telèfon d’atenció a la ciutadania 901 11 99 99 compta amb un contestador automàtic que us indicarà l’oficina més propera i el seu horari d’atenció, certificats, prestacions, entre altres informacions.

També trobareu molta informació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC): http://www.oficinadetreball.gencat.cat

Abans de demanar cita prèvia al SEPE és preferible donar uns pocs dies de marge per tal de garantir que el certificat dels Serveis Territorials ha arribat al SEPE.

 • Des de 360 fins a 539 dies cotitzats – 120 dies de durada de la prestació
 • Des de 540 fins a 719 dies cotitzats – 180 dies de durada de la prestació
 • Des de 720 fins a 899 dies cotitzats – 240 dies de durada de la prestació
 • Des de 900 fins a 1079 dies cotitzats – 300 dies de durada de la prestació
 • Des de 1080 fins a 1259 dies cotitzats – 360 dies de durada de la prestació
 • Des de 1260 fins a 1439 dies cotitzats – 420 dies de durada de la prestació
 • Des de 1440 fins a 1619 dies cotitzats – 480 dies de durada de la prestació
 • Des de 1620 fins a 1799 dies cotitzats – 540 dies de durada de la prestació
 • Des de 1800 fins a 1979 dies cotitzats – 600 dies de durada de la prestació
 • Des de 1980 fins a 2159 dies cotitzats – 660 dies de durada de la prestació
 • A partir de 2160 dies cotitzats – 720 dies de durada de la prestació

Quantia de la prestació

Depèn de la base de cotització dels darrers 6 mesos treballats i de si ha estat a temps complet o a temps parcial. La base reguladora, que fonamenta el càlcul de la prestació, s’obté a partir de la quantitat que figura en la nòmina en l’apartat de base de contingències comunes.

L’import a percebre serà:

* Del 70% de la base reguladora fins al dia 180.
* Del 50% a partir del dia 181.

La prestació estarà subjecta a descomptes de la Seguretat Social i la retenció a compte de l’IRPF, si s’escau.

No obstant això, hi ha uns límits màxims i mínims per a la quantitat a percebre: un màxim de 1.087€ per persona sense fills o 1.242€ amb 1 fill, i 1.397€ amb 2 o més fills. En cap cas es cobra menys de 497€ per persona sense fills, i 664€ per persona amb un/a fill/a o més.

La quantia depèn també del tipus de jornada. Normalment, si s’ha treballat a jornada completa, la quantitat que correspon tant al 70% com al 50% de la base reguladora està per damunt del màxim, per la qual cosa s’acaba cobrant el mateix -la quantitat màxima- durant tot el temps de prestació d’atur.

Programa que calcula la quantia de les prestacions per desocupació: https://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do

Durada de la prestació

La durada de la prestació d’atur depèn del temps treballat els darrers 6 anys. En el compte del temps treballat influeix si s’ha treballat de dilluns a divendres o no (és el cas d’algunes dedicacions parcials). Si s’ha de demanar algun certificat cal que s’especifiqui que l’horari és de dilluns a divendres amb jornada d’1/3, 1/2 o una altra, ja que inclou horari de permanència al centre i de preparació de classes; els Serveis Territorials ja ho fan així habitualment en els certificats que lliuren.

Jornades inferiors a la sencera i atur

Si es treballa a jornada inferior a la sencera i anteriorment es treballava a jornada sencera (o a una part superior de la que es fa actualment), es pot demanar al SEPE/SOC, si es tenen els requisits necessaris, cobrar el subsidi d’atur corresponent a les hores que falten per completar la jornada. Si es cobreixen dues substitucions compactades de dedicació inferior a l’ordinària i es finalitza una de les dues, es té dret a cobrar el subsidi d’atur amb el mateix requisit anterior. Hi ha que tenir en compte que la quantia de la prestació només cobreix la part que falta per arribar al màxim de la prestació d’atur que correspongui a cadascú, i que consumeix temps d’atur.

Vacances d’estiu i atur

Un cop finalitzat el nomenament, el Departament efectuarà el pagament de les vacances no gaudides que pertoquen segons el temps treballat. El nombre de dies de vacances que corresponen és de 2,5 dies per cada mes treballat. Per exemple, si s’ha treballat durant els nou mesos del curs, pertoquen 23 dies de vacances. No es pot tramitar ni començar a cobrar l’atur fins que s’exhaureixin els dies de vacances no gaudides. El Departament no computa els dies de vacances no gaudides com a serveis prestats a efectes del número de la borsa.

Situacions que poden donar-se en relació amb el subsidi d’atur

S’agafa la baixa per malaltia amb el contracte en vigor i l’alta es produeix un cop acabat el contracte

El departament paga fins al final del nomenament, i la Seguretat Social paga fins al moment de l’alta . L’endemà de l’alta de la persona propietària de la plaça, comença el dret a la prestació d’atur, que cal demanar en el termini de 15 dies hàbils a la Seguretat Social. Es consumeixen dies d’atur des del moment de la finalització del contracte encara que, de fet, estiguis cobrant de la Seguretat Social.

La llicència per infantament comença amb el contracte en vigor i s’acaba un cop finalitzat el contracte

Com en el cas anterior, la Seguretat Social et paga fins que s’acaba la llicència. L’endemà comença el dret a la prestació d’atur, que cal demanar en el termini de 15 dies hàbils. Però, a diferència del cas anterior, no es consumeixen dies d’atur durant el temps que dura la llicència.

La baixa mèdica o llicència per infantament s’origina mentre s’està cobrant la prestació d’atur

Es cobra del SEPE fins que s’acaba l’atur. Després paga la Seguretat Social fins al màxim de temps legal permès. Es consumeixen dies d’atur.

Si la maternitat s’origina mentre s’està cobrant l’atur

Es cobra de la Seguretat Social fins a la finalització del permís. No es consumeixen dies d’atur.