Jubilació Funcionariat (anterior a 1 de gener de 2011) – Classes passives

Jubilació voluntària

Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació.

D’acord amb la informació que consta al Portal de classes passives​ per tal que els funcionaris públics inclosos en el règim de classes passives puguin jubilar-se voluntàriament han de tenir complerts els 60 anys d’edat i tenir reconeguts 30 anys de serveis prestats. ​

Jubilació el dia que es compleixe​n 65 anys​​

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys. 

​Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleixen 65 anys

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu. mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Perllongament fins al 31 d’agost del curs s​​​egüent en què es compleixen 65 anys

Sense perjudici de l’autorització de pròrrogues successives pel mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys.

El personal funcionari docent pot sol·licitar posar fi al perllongament de la permanència en el servei actiu mitjançant escrit adreçat a l’òrgan competent per resoldre la jubilació.

La sol·licitud ha d’indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s’ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos a la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes del darrer dia del mes pel qual es sol·liciti.

​Normativa

 Instrucció 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament​​.

Cita prèvia als serveis territorials

Després de fer la sol·licitud per ATRI si heu de fer un tràmit presèncial sobre la jubilació cal sol·licitar  cita prèvia al servei territorial al qual resti adscrit i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona. 

La sol·licitud de cita prèvia es realitza a la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya i cal seleccionar: 

  • Tema: “Educació i Formació”
  • Subtema: “Tràmits de personal docent”
  • Municipi: escollir el municipi on esta el serveis territorials on resti adscrit

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.​

Actualitzat 07/02/22