Subsidi per incapacitat temporal [MUFACE]

El subsidi d’incapacitat temporal és una prestació la finalitat de la qual és compensar la minoració en les retribucions del/de la mutualista a partir del dia 91è en situació d’incapacitat temporal, quan l’organisme on presta serveis deixa d’abonar les retribucions complementàries. La situació d’IT la declara l’òrgan de personal mitjançant la llicència per aquesta causa, basant-se en els comunicats de malaltia que acrediten l’assistència sanitària per MUFACE.

Sol·licitud electrònica

https://sede.muface.gob.es/

Quantia

En les situacions d’incapacitat temporal els/las funcionaris/as tenen els següents drets econòmics:

 • Durant els primers noranta dies, a les retribucions establertes en la normativa vigent (per a més informació es poden dirigir a la seva Unitat pagadora).
 • A partir del dia norantè primer percebran:
  • Les retribucions bàsiques i, si escau, la prestació per fill a càrrec, per la seva unitat pagadora.
  • Un subsidi per incapacitat temporal a càrrec de MUFACE.

La quantia del subsidi és fixa i invariable, en tant aquest no s’extingeixi, i serà la més gran de les dues quantitats següents:

 • El 80 per 100 de les retribucions bàsiques meritades (sou, triennis i grau, si escau), incrementades en la sisena part d’una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de la llicència.
 • El 75 per 100 de les retribucions complementàries meritades en el tercer mes de la llicència.

L’import del subsidi íntegre així calculat no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de llicència.

Si la quantia del subsidi resultés superior, el seu import es reduirà en l’excés.

El Departament abona un complement fins a arribar al 100% de les retribucions del mes d’inici de la situació d’IT.

La concessió del subsidi per incapacitat temporal exigeix que el/la beneficiari/a hagi cobert un període de sis mesos de cotització a MUFACE, excepte malaltia professional o accident en acte de servei o com a conseqüència d’ell.

El subsidi s’extingeix, entre altres causes, per:

 • Finalització de la llicència de malaltia.
 • Declaració de jubilació.
 • Defunció.
 • Transcurs del termini màxim de durada: aquest és de 24 mesos.

CALCULA EL TEU SUBSIDI

Beneficiari

El/la funcionari/a a qui se li hagi expedit comunicat de baixa mèdica, que hagi obtingut llicències per malaltia o accident que impedeixi el normal compliment de les funcions públiques i que rebi assistència sanitària facilitada per MUFACE.

Termini de presentació

Una vegada complerts els tres primers mesos en situació d’incapacitat temporal es podrà sol·licitar el subsidi a MUFACE.

Lloc de presentació

Els mitjans per sol·licitar el Subsidi d’incapacitat temporal són els següents:

1) A través de la Seu Electrònica de MUFACE, les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. Es precisa certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve permanent o Cl@ve PIN. Si desitja registrar-se en Cl@ve, faci-ho sense necessitat de desplaçar-se a una oficina, accedint a la seu electrònica de l’Agència Tributària/Tràmits Destacats/Cl@ve. EN AQUEST ENLLAÇ: Rebrà una carta amb un codi que haurà d’activar a la seu electrònica de la Seguretat Social.
2) En la unitat de personal de l’organisme on presta serveis, emplenant l’imprès oficial que apareix més a baix.
3) Mitjançant correu postal, emplenant l’esmentat imprès oficial.

4) En qualsevol dels registres previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a més de l’òrgan de personal on el mutualista presti els seus serveis.

L’òrgan de personal comunicarà directament a MUFACE la llicència del quart mes juntament amb el certificat de les retribucions bàsiques i complementàries reportades a l’inici del tercer mes de llicència i de les complementàries deixades d’abonar a partir del dia 91º.

Documentació

Model de sol·licitud (501 KB)

Model 145-comunicació de dades al pagador (257 KB)

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seva variació, determinarà que s’apliqui el tipus de retenció corresponent, sense tenir en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

Informació dirigida a les Unitats de Personal

Als enllaços següents s’accedeix al model de certificat de retribucions proposat per MUFACE i a les instruccions per emplenar-ho

Model de certificat de retribucions (943 KB)

Instruccions per emplenar el certificat de retribucions (110 KB)

Normativa

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat.

Resolució d’1 d’abril de 2019 per a la tramitació electrònica i actualització de models previstos en l’Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny.

Sol·licitud electrònica

https://sede.muface.gob.es/