Jubilació Seguretat Social – Funcionariat (a partir d’1 de gener de 2011) i interines

Jubilació anticipada

Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació.

D’acord amb la informació que consta al Portal de la Seguretat Social () per tal que els funcionaris públics inclosos en el règim general de la Seguretat Social puguin jubilar-se anticipadament han de tenir complerts els 63 anys d’edat i tenir reconeguts 35 anys de serveis p​​​restats.​​

D’acord amb la informació que consta al Portal de la Seguretat Social, Jubilació anticipada per voluntat del treballador, per tal que els funcionaris públics inclosos en el règim general de la Seguretat Social puguin jubilar-se anticipadament han de tenir complerts com a màxim, dos anys menys que l’edat reglamentària per a accedir a la jubilació ordinària i tenir prestats 35 anys o més de serveis p​​​restats.​​

Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleix l’​edat de jubilació i el període de cotització

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Jubilació el dia que es com​pleix l’edat de jubilació i el període de cotització

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.​

Perllongament fins al 3​1 d’agost del curs següent en què es compleix l’edat de jubilació i el període de cotització

Sense perjudici que s’autoritzin pròrrogues successives per al mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys.

El personal funcionari docent pot sol·licitar posar fi al perllongament de la permanència en el servei actiu mitjançant un escrit adreçat a l’òrgan competent per resoldre la jubilació.

La sol·licitud ha d’indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s’ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes el darrer dia del mes per al qual se sol·liciti.​

Normativa

Instrucc​ió 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament​

Cita prèvia als serveis territorials

Després de fer la sol·licitud per ATRI si heu de fer un tràmit presèncial sobre la jubilació cal sol·licitar  cita prèvia al servei territorial al qual resti adscrit i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona. 

La sol·licitud de cita prèvia es realitza a la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya i cal seleccionar: 

  • Tema: “Educació i Formació”
  • Subtema: “Tràmits de personal docent”
  • Municipi: escollir el municipi on esta el serveis territorials on resti adscrit

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.​

Actualitzat 07/02/22