Jubilació Seguretat Social – Funcionariat (a partir d’1 de gener de 2011) i interines

Existeixen certes possibilitats de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem davant d’una jubilació “a la carta”. Per aquest motiu, la informació que trobareu en aquest apartat és de caràcter general, i us recomanem que per qüestions relatives al vostre cas en particular us adreceu a una oficina de la Seguretat Social.

Jubilació total

Quan la treballadora cessi totalment de l’activitat laboral i compleixi els requisits generals per a l’accés a la pensió.

Jubilació parcial

Possibilita la compatibilitat entre percebre una jubilació de la Seguretat Social i un lloc de treball a temps parcial. Els requisits per poder sol·licitar-la:

  • L’edat de jubilació dependrà de si hi ha contracte de relleu o no.
  • La jornada de treball s’ha de reduir entre un mínim d’un 25% i màxim d’un 50%. En alguns casos pot arribar a ser del 75%

Jubilació anticipada

Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació.

D’acord amb la informació que consta al Portal de la Seguretat Social () per tal que els funcionaris públics inclosos en el règim general de la Seguretat Social puguin jubilar-se anticipadament han de tenir complerts els 63 anys d’edat i tenir reconeguts 35 anys de serveis p​​​restats.​​

D’acord amb la informació que consta al Portal de la Seguretat Social, Jubilació anticipada per voluntat del treballador, per tal que els funcionaris públics inclosos en el règim general de la Seguretat Social puguin jubilar-se anticipadament han de tenir complerts com a màxim, dos anys menys que l’edat reglamentària per a accedir a la jubilació ordinària i tenir prestats 35 anys o més de serveis p​​​restats.​​

Per anticipada per incapacitat

Per tenir un grau de discapacitat a partir del 65% o bé del 45% o més. Les condicions varien en cada cas.

Forçosa

quan el cessament en la feina és involuntari (ERO, acomiadament improcedent…) i, després de 6 mesos a l’atur. Tenir complerta una edat que sigui inferior en quatre anys, com a màxim, a l’edat exigida. Cal acreditar un període mínim de cotització efectiva de 33 anys.  Els coeficients reductors canvien en funció dels mesos en què s’avança la jubilació des d’1 mes fins a 48 mesos. L’import resultant de la pensió no podrà ser superior a la quantitat obtinguda en reduir el límit màxim de pensió en un 0,50% per cada trimestre o fracció de trimestre d’avançament.

Coeficient reductor (1 mes fins a 48 mesos)Període de Cotització
Des de 0,63% fins 30%< 38 anys i 6 mesos
Des de 0,58% fins 28%>= 38 anys i 6 mesos i < 41 anys i 6 mesos
Des de 0,54% fins 26%>= 41 anys i 6 mesos i < 44 anys i 6 mesos
Des de 0,50 fins 24%>= 44 anys i 6 mesos

Voluntària

Tenir complerta una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l’edat exigida. Cal acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys.  Els coeficients reductors varien mensualment en funció dels mesos en què s’avança la jubilació:

Coeficient reductor (1 mes fins a 24 mesos)Període de Cotització
Des de 3,26% fins 21%< 38 anys i 6 mesos
Des de 3,19% fins 19%>= 38 anys i 6 mesos i < 41 anys i 6 mesos
Des de 2,96% fins 17%>= 41 anys i 6 mesos i < 44 anys i 6 mesos
Des de 2,81% fins 13%>= 44 anys i 6 mesos

Un cop aplicats els coeficients reductors, l’import resultant de la pensió no podrà ser superior a la quantitat aconseguida en reduir el límit màxim de pensió en un 0,50% per cada trimestre o fracció de trimestre d’avançament.  

A partir de l’1 de gener de 2024, quan la base reguladora sigui superior al límit màxim de pensió, s’aplicaran els coeficients a aquest límit.  S’obre un període de 10 anys d’aplicació gradual de la norma.  Aquesta disposició serà vigent en la mesura en què l’evolució de la pensió màxima absorbeixi l’efecte de l’increment dels coeficients reductors respecte dels vigents el 2021. 

Jubilació flexible

Es considera jubilació flexible la derivada de la possibilitat de compatibilitzar la pensió de jubilació, un cop causada, amb un treball a temps parcial.  En aquest cas, es reduirà la pensió en proporció inversa a la reducció de la jornada de treball del pensionista amb relació a la d’una treballadora a temps complet.

Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleix l’​edat de jubilació i el període de cotització

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Jubilació el dia que es com​pleix l’edat de jubilació i el període de cotització

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.​

Perllongament fins al 3​1 d’agost del curs següent en què es compleix l’edat de jubilació i el període de cotització

Sense perjudici que s’autoritzin pròrrogues successives per al mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys.

El personal funcionari docent pot sol·licitar posar fi al perllongament de la permanència en el servei actiu mitjançant un escrit adreçat a l’òrgan competent per resoldre la jubilació.

La sol·licitud ha d’indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s’ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes el darrer dia del mes per al qual se sol·liciti.​

Edat de jubilació 

Cal tenir cotitzats un mínim de 15 anys. L’edat de jubilació es va incrementant cada any fins a arribar al 2027:

Edat de jubilació exigida en funció dels períodes cotitzats
AnyPeríodes cotitzatsEdat exigida
202438 anys o més65 anys
Menys de 38 anys66 anys i 6 mesos
202538 anys i 3 mesos o més65 anys
Menys de 38 anys i 3 mesos66 anys i 8 mesos
202638 anys i 3 mesos o més65 anys
Menys de 38 anys i 3 mesos66 anys i 10 mesos
A partir de 202738 anys i 6 mesos o més65 anys
Menys de 38 anys i 6 mesos67 anys

Com es calcula la pensió?

La quantia de la pensió és determinada per la base reguladora i el percentatge que s’aplica a la base esmentada en funció dels anys cotitzats.  La base reguladora es calcula a partir de les bases de cotització actualitzades per l’IPC. 

La pensió màxima que es pot cobrar el 2023 s’ha fixat en 3.175,04 € al mes, que multiplicat per 14 pagues donen 44.450,56 € a l’any.  Aquestes quantitats són en brut.

Actualització de les bases de cotització

Les bases de cotització figuren en les nostres nòmines o es poden sol·licitar.  Caldrà actualitzar-les tenint present que:

  • Les bases de cotització dels 24 mesos immediatament anteriors al mes previ a la jubilació es pren el seu valor nominal, és a dir, no s’actualitzen.
  • Les altres bases de cotització s’actualitzaran d’acord amb l’evolució de l’Índex de Preus de Consum (IPC) des del mes a què corresponguin fins al mes immediatament anterior a aquell en què s’iniciï el període a què es refereix el punt anterior.

Determinació de la base reguladora

La base reguladora serà la quantitat a què aplicant un percentatge, ens donarà la pensió de jubilació. Es tindran en compte les cotitzacions dels darrers 25 anys. En concret, la base reguladora serà el quocient que resulta de dividir per 350 les bases de cotització de l’interessat durant els 300 mesos immediatament anteriors al del mes previ a la jubilació.  Aquest càlcul es justifica perquè la pensió té 14 pagues anuals i, en canvi, les bases de cotització són 12 a l’any (14×25=350mesos i 12×25=300mesos).  Cada any s’ha anat incrementant els anys per determinar la base reguladora fins a arribar als 25 anys en el 2023.

Número mesos/DivisorAnys computables
300/35025

Percentatge aplicable

El percentatge és variable en funció dels anys de cotització a la Seguretat Social. El 2023 s’aplica una escala que comença amb el 50% a 15 anys i que augmenta a partir del setzè any un 0,21% per cada mes addicional de cotització, entre els mesos 1 i 106, i un 0,19% els restants, sense que el percentatge aplicable a la base reguladora superi el 100%.  Per poder cobrar el 100% de la base reguladora has d’haver cotitzat 36 anys en aquest any 2022.

Fins a l’any 2027, s’estableix un període transitori i gradual, en el qual els percentatges anteriors seran substituïts pels següents:

Percentatge de jubilació en funció dels-anys cotitzats
Períoded’aplicació15 anysAnys addicionalsTotal
Anys%Mesos addicionalsCoeficient%AnysAnys%
2023 a 20261550De l’1 al 49
209 restants
0,21
0,19
10,29
39,71
1550Total 258 mesos50,0021,536,5100
A partir de 20271550De l’1 al 248 15 restants0,19
0,18
47,12
2,88
155050,002237100

A les treballadores que accedeixin a la jubilació amb una edat superior a l’edat ordinària de jubilació,  es reconeixerà un complement econòmic per cada any complet cotitzat des que van reunir els requisits per accedir a aquesta pensió.  El complement econòmic s’abonarà d’alguna de les tres maneres següents a elecció de la interessada:

  • Un percentatge del 4% per cada any complet cotitzat des de la data en què va reunir els requisits i la del fet causant. Aquest percentatge se sumarà al que correspongui aplicar a la base reguladora per determinar la pensió. En cas que la pensió reconeguda assoleixi el límit màxim de pensió, sense aplicar el percentatge addicional o parcialment, la treballadora tindrà dret a rebre anualment una quantitat obtinguda aplicant a l’esmentat límit vigent en cada moment, el percentatge addicional no utilitzat per determinar la pensió.  La suma d’aquesta quantitat i la de la pensió no pot superar el màxim de la base de cotització vigent en cada moment en còmput anual.
  • Una quantitat en forma de pagament únic per cada any complet cotitzat des que es va superar l’edat ordinària fins al fet causant de la jubilació:
  • Una combinació de les dues solucions anteriors en els termes que es determini reglamentàriament.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

Les dones i els homes que hagin tingut un o més fills i filles i reuneixin els requisits. El 2023, la quantia és de 33,20 € mensuals per cada fill/a, amb el límit de quatre vegades aquest import. 

Webs d’interès

Seguretat Social (www.seg-social.es) i Seu Electrònica de la SS (www.sede.seg-social.gob.es).

Normativa

Instrucc​ió 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament​

Cita prèvia als serveis territorials

Després de fer la sol·licitud per ATRI si heu de fer un tràmit presèncial sobre la jubilació cal sol·licitar  cita prèvia al servei territorial al qual resti adscrit i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona. 

La sol·licitud de cita prèvia es realitza a la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya i cal seleccionar: 

  • Tema: “Educació i Formació”
  • Subtema: “Tràmits de personal docent”
  • Municipi: escollir el municipi on esta el serveis territorials on resti adscrit

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.​

Actualitzat (excepte PDF) 07/11/23