[MUFACE] Canvi d’entitat sanitària. Passa’t a la pública

A partir de l’1 de gener de 2022 només es pot gestionar el canvi d’entitat sanitària durant un període de l’any (tot el mes de gener).

Les persones mutualistes que desitgin fer canvi d’entitat sanitària poden fer-ho només durant aquest mes de gener, tant si estan adscrits als serveis públics de salut com a les entitats asseguradores incloses en el nou Concert d’Assistencia Sanitària per la 2022-2024. 

Hi ha la possibilitat de canvi extraordinari per les causes tassades previstes en el Concert, que continuarà en les mateixes condicions i amb la mateixa regulació.

Podeu trobar tota la informació per fer el canvi d’entitat sanitària ordinari o extraordinari clicant aquí: https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/asistencia-sanitaria-nacional/cambio-entidad-sanitaria.html.

1. Canvi ordinari

Durant el mes de gener, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’Afiliació, que estiguin adscrits als Serveis Públics de Salut o a les Entitats d’Assegurança d’Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d’Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi.

Només s’admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi continuaran adscrits a la mateixa Entitat que ho estiguin a 31 de desembre.

whatsapp_image_2020-06-11_at_16.51.43.jpg

AVÍS PERÍODE ORDINARI DE GENER  2022. El canvi de entitat concertada a pública o viceversa pot tenir impacte en la citació per a l’administració de vacuna per Covid 19, si encara vostè o els seus beneficiaris estan pendents de cita per qualsevol dosi. Consulti a la seva comunitat autònoma, responsable del procés de vacunació.

WEB MUFACE

2. Canvi extraordinari

2.1 Canvi fora del període ordinari

Fora del període ordinari, es podrà autoritzar el canvi d’Entitat d’Assegurança d’Assistència Sanitària o d’adscripció als Serveis Públics de Salut:

  • Quan es produeixi un canvi de destinació del mutualista en actiu que impliqui trasllat a una altra província o illa.
  • Quan, mantenint la seva localitat de destinació, el mutualista canviï el seu domicili a una altra província o illa.
  • Quan es produeixi un canvi de domicili, amb canvi de província o illa de residència del titular, i aquest sigui mutualista jubilat  beneficiari que tingui aquesta condició per defunció, separació, divorci o nul·litat del matrimoni del mutualista i posseeixi un document assimilat al d’afiliacón expedit per MUFACE. Aquest dret es podrà exercitar per una sola vegada cada any.
  • Quan el mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les Entitats afectades. Aquest supòsit inclou el canvi a qualsevol entitat d’assegurança des de la xarxa sanitària pública, però no el cas contrari que es regula en l’epígraf 2.2 següent.
  • Quan el mutualista passi a quedar comprès en el col·lectiu protegit pel Concert en territori nacional en extingir-se el seu dret a quedar protegit pel Concert d’assistència sanitària als mutualistes destinats i/o residents a l’estranger, sempre que aquesta extinció no es degui a la pèrdua de la condició de mutualista.
  • Quan, per concórrer circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d’una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d’assistència mèdica, la Direcció general de MUFACE acordi l’obertura de termini especial d’elecció d’Entitats, inclòs, si escau, els Serveis Públics de Salut.

2.2 Canvi extraordinari als Serveis Públics de Salut

Quan el titular ho sol·liciti per raons d’assistència mèdic-hospitalària i sigui aprovat per una Comissió Paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el titular haurà d’aportar informe mèdic en el qual consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un Centre del Sistema Sanitari Públic. A més, haurà de fer constar expressament que assumeix l’obligació de romandre dos anys adscrit als Serveis Públics de Salut, en el cas que li sigui concedit el canvi.

Procediment de canvi d’Entitat

Mitjançant aquest procediment es poden efectuar canvis ordinaris entre Entitats d’Assegurança Privada d’Assistència Sanitària, així com canvis d’entitat privada  a Servei Públic de SalutNacional de Salut o viceversa.

La sol·licitud de canvi d’entitat, s’haurà de realitzar, bé per la seu electrònica, o bé descarregant l’imprès que s’inclou en aquesta pàgina i enviant-ho per correu postal, o finalment acudint a altres registres. L’afluència a les nostres oficines està restringida a qüestions inajornables que no admeten un altre canal. Si no pot utilitzar la Seu o enviar l’imprès per correu postal o presentar-ho en altres registres, ha de sol·licitar cita prèvia.

Pot realitzar aquest tràmit:

* A través de la Seu Electrònica de Muface, sense necessitat d’acudir a les nostres oficines, utilitzant els mitjans d’accés proporcionats per la plataforma Cl@ve (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN). Si desitja registrar-se en Cl@ve, entri aquí.

* Enviant l’imprès per correu postal a la seva oficina de MUFACE, cerqui la seva adreça en Les nostres Oficines

* També pot registrar la seva sol·licitud, en qualsevol dels registres previstos en l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la qual cosa inclou el REC.