La coeducació al Pla de Convivència 2017

coeducacio_al_projecte_de_convivencia.pdfDocument molt útil per dissenyar intervencions socioeducatives que sensibilitzin tota la comunitat educativa per tal que…

Bases de les convocatòries per formar part de la borsa de treball

RESOLUCIÓ ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s’aproven les bases de les convocatòries de…

Adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura

Resolució de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres…

El recurs de reposició (amb model d’exemple)

Les resolucions i els actes a què fa referència l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de…

Campanya Mantenim la FP al Departament d’Ensenyament

MANIFEST UNITARI PER L’ADSCRIPCIÓ DE L’AGÈNCIA PÚBLICA DE LA FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT…

Vacances després dels permisos …

Vacances després del permís per maternitat biològica, adopció o acolliment, del permís del progenitor diferent de…

Característiques generals de les proves de l’avaluació final d’Educació Primària

Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de…

Directrius i convocatòria per a la realització de la prova d’avaluació de 4rt de l’ESO 2015-2016

1455173.pdfRESOLUCIÓ ENS/2484/2015, de 29 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de…

Esquerda. Coordinadores i coordinadors de riscos laborals al centre

Quines són les seves funcions? Què implica? Quina és l’estructura del Servei de Prevenció de Riscos…

Concreció i desenvolupament del currículum de l’ESO

En l’organització del currículum d’ESO són d’aplicació, pel que fa al 1r i 3r curs, el…

Els anys treballats amb reducció de jornada afecten a la retribució de la jubilació?

Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text…

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de…

Criteris de gestió de borsa 2012-2013. Normativa d’aplicació al personal interí i substitut

[Enllaç amb els criteris de gestió de borsa 2012- 2013-> http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Borsa_docents/Normativa/ARXIUS/criteris_gestio_borsa_2012.pdf]

Normativa d’aplicació al personal interí i substitut

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)

Normativa general, formació i guies

Normativa sobre temperatures: ni menys de 17º ni més de 27º

Normativa LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. (BOE núm. 269 publicat…

Normativa inici de curs de centres públics d’educació especial 10-11

Tota la normativa del Concurs de Trasllats

Actualització de la consulta de normativa per temes