El recurs de reposició (amb model d’exemple)

Les resolucions i els actes a què fa referència l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27-11-1992, quan hagin estat dictats per un òrgan les resolucions del qual exhaureixin la via administrativa*, poden ser objecte del recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que els va dictar, abans del termini d’un mes. En cas que no es formulés cap recurs en aquest termini, la resolució esdevindrà ferma amb caràcter general.

http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/departament/centre_documentacio/publicacions/empresa/mde/web/temari/administracio/10.htm