Col·laboració docents jubilats

La Llei 1​2/2009​, del 10 de juliol, d’educació, estableix que l’Administració Educativa ha d’afavorir l’aprofitament de l’experiència professional del professorat jubilat i dels inspectors d’educació jubilats que ho desitgin per mitjà de llur incorporació als centres i als serveis educatius, sense ocupar-hi llocs de plantilla.

Per gestionar aquesta col·laboració cal seguir el següent protocol per fer el tràmit. I així donar compliment al punt b) de la disposició addicional setzena del Decr​et 102/2010​, de 3 d’agost, d’autonomia de centres, on s’estableix que s’han de preveure les garanties necessàries per assegurar la cobertura de responsabilitat patrimonial i civil i d’accidents derivada de qualsevol acció o omissió que resulti de la presència i actuació dels professionals jubilats en els centres i serveis educatius.

Protocol per a la gestió de la col·laboració

Cal informar al professorat i als inspectors d’educació jubilats de les característiques de la col·laboració i de les tasques que poden realitzar:

  • Col·laboració sense suplir cap lloc de treball remunerat
  • Col·laboració sense cap compensació econòmica ni material​

Segons on s’adreci el professorat o inspector d’educació jubilat per oferir la col·laboració cal:

Centres / Serveis educatiusServeis Territorials/
Consorci d’Educació de Barcelona
Serveis centrals
Informar als Serveis Territorials o al Consorci (model 1)Assignar-li un centre i informar als serveis centrals enviant un correu electrònic a la SG d’Atenció a la Comunitat Educativa (model 2)Informar de la sol·licitud als Serveis Territorials o al Consorci que li assignaran un centre (model 3)

El director del centre o coordinador del servei educatiu quan rep la sol·licitud de col·laboració d’un professor o inspector d’educació jubilat, ja sigui directament o a través dels Serveis Territorials o del Consorci, si la valora positivament, informa a la Inspecció, l’inclou a la Programació general anual de centre o al Pla anual d’actuació del servei educatiu i l’aprova el Consell escolar, si escau

 En començar la tasca de col·laboració el docent ha de signar una carta de compromís que s’ha de guardar al propi centre.

En finalitzar la tasca el centre lliurarà als Serveis Territorials o al Consorci una memòria de la tasca realitzada i aquests la faran arribar als serveis centrals, a SG ​d’Atenció a la Comunitat Educativa ​​(atenciocomunitateducativa.educacio@gencat.cat), que elaborarà un informe a partir de totes les ​memòries. 

A final de curs, els centres / serveis educatius que tinguin la necessitat de noves col·laboracions emplenaran el​  model 4 i el lliuraran als Serveis Territorials o al Consorci que el trametran a la SG d’Atenció a la Comunitat Educativa.

Normativa

Resolució ENS/1​​479/2014, de 18 de juny, dels criteris per a la col·laboració del professorat jubilat i dels inspectors d’educació jubilats amb els centres públics i serveis educatius (DOGC núm. 66253, de 30.06.2014)