​​Jubilació parcial (personal laboral docent)​

El personal laboral docent que vulgui acollir-se a la jubilació parcial, ha de reunir els requisits establerts en la normativa vigent  i, en concret, en l’article 215 del Reial Decret 8/2015. Així mateix, i  sempre que amb caràcter simultani se subscrigui un contracte de relleu en els termes que preveu l’article 12.7 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors​, els treballadors i treballadores a temps complet poden accedir a la jubilació parcial sempre que compleixin els requisits de l’article 2 de l’article 215 de la Llei general de seguretat social​.

La reducció de jornada de treball de la persona que es jubila parcialment estarà compresa entre un mínim del 25 per cent i un màxim del 50 per cent.

Contracte relleu: El Departament ha de concertar simultàniament un contracte de relleu amb un treballador o treballadora en situació d’atur ja sigui per cercar feina o per millorar el contracte que tingui, amb objecte de substituir la jornada de treball que deixa vacant el treballador que es jubila parcialment.

La durada del contracte de relleu serà fins la data de la jubilació ordinària de la persona que ha accedit a la jubilació parcial.

Si el rellevat decideix continuar amb la jubilació parcial i seguir treballant a temps parcial, el contracte de relleu es prorroga anualment.

Si durant la vigència del contracte de relleu, abans que el treballador o treballadora que va accedir a la jubilació parcial tingui l’edat que li permeti accedir a la jubilació ordinària, es produís el cessament del rellevista, l’Administració haurà de procedir a la seva substitució per un altre treballador o treballadora rellevista en el termini de 15 dies naturals des del dia en què s’hagi produït el cessament.

Requisit d’edat: En relació al requisit de l’edat per poder accedir a la jubilació parcial, ens trobem en un període transitori en què es va incrementant progressivament l’edat exigida fins 2027

Any del fet causant​Edat exigida segons ​períodes cotitzats en el moment del fet causantEdat exigida amb 33 anys cotitzats en el moment del fe​t causant
202262 i 2 mesos35 anys i 6 mesos o més63 i 4 mesos
202362 i 4 mesos35 anys i 9 mesos o més63 i 8 mesos
202462 i 6 mesos36 anys o més64 anys
202462 i 8 mesos36 anys i 3 mesos o més64 i 4 mesos
202662 i 10 mesos36 anys i 3 mesos o més64 i 8 mesos
2027 i següents63 anys35 anys i 6 mesos o més65 anys

Documentació de la sol·licitud

  • Formulari de sol·licitud de jubilació parcial​
  • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • ​Una certificació o informe que acrediti que el treballador o treballadora reuneix els requisits per accedir a la jubilació parcial emes per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Enviament de la documentació

Tant la sol·licitud com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

  • eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.
  • Petició genèrica. Per fer ​una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

Tant l’eValisa com la Petició genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició. ​​