Pensions 2019

Revaloració 2019

De conformitat amb el Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, les pensions de Classes Passives experimentaran un increment de l’1,6%.

Pensions que no s’incrementen durant l’any 2019

Les superiors a 2.659,41€ íntegres en còmput mensual o de 37.231,74€ en còmput anual.


Modalitats de jubilació classes passives

Jubilació forçosa

Cal haver fet 65 anys d’edat.

Es pot sol·licitar en acabar el curs escolar; en aquest cas, la data de cobrament de la darrera nòmina en actiu serà la del mes d’agost de l’any en qüestió.

A sol·licitud cada curs és possible de perllongar l’activitat un curs més (fins al 31 d’agost de final del curs següent), sempre que no s’excedeixi el termini màxim de permanència en el servei actiu, 70 anys.

En el moment de la jubilació, o en fer 65 anys o el 31 d’agos, cal presentar a MUFACE els papers de baixa per jubilació que faciliten els serveis terri-torials i es percebrà una gratificació de mitja mensualitat de sou base més triennis.

Jubilació voluntària ordinària

Cal tenir entre 60 i 64 anys d’edat.

Tenir 30 anys cotitzats en qualsevol règim: si aquests 30 anys no són tots de classes passives, els darrers 5 anys sí que ho han de ser.

Per cobrar el 100% cal tenir 35 anys cotitzats.

S´ha de demanar tres mesos abans de complir els 60 anys i sol·licitar els impresos al servei territorial del Departament d’Educació on es tingui la destinació.

Jubilació per incapacitat permanent

El dictamen de l’ICAM és preceptiu i vinculant.

En cas que el dictamen de I’ICAM sigui favorable a la jubilació i la persona interessada hi estigui d’acord, s’inicia el procés de jubilació, que pot ser total o absoluta.

La jubilació total és compatible amb una feina diferent a la del funcionari o la funcionària. Aquesta modalitat tindrà una reducció del 25% si s’han cotitzat 20 anys o més, i del 55% si s’han cotitzat menys de 20.

La jubilació per incapacitat absoluta no permet cap tipus de feina i es cobra el 100%. No comporta descompte d’IRPF.

IMPORTANT:

– Als anys cotitzats fins al moment en què es produeix la jubilació, s’hi afegiran com a cotitzats la diferència que hi hagi entre l’edat de la persona interessada i els 65 anys, edat en què s’hauria de jubilar forçosament.

– Si la persona interessada té menys de 20 anys cotitzats, se li reduirà un 5% de l’haver regulador per cada any que li falti per arribar-hi, fins a un màxim del 25%. Si en té menys de 15 de cotitzats, se li aplica la reducció del 25%, llevat que la incapacitat sigui absoluta que es cobra el 100% de l’haver regulador


Modalitats de jubilació del règim general de la Seguretat Social.

(Decret llei 5/2013, 15 de març, publicat el 16 de març de 2013 )

Afecta:
– Als funcionaris i funcionàries de carrera que van aprovar les oposicions a partir del 2011,
– Al personal funcionari interí,
– Al personal laboral

Jubilació ordinària o legal.

L’any 2019 es podran jubilar amb 65 anys els treballadors i treballadores que tinguin de 36 anys i 9 mesos cotitzats (o més). La resta ho podrà fer amb 65 anys i 8 mesos complerts.

Requisits: Haver cotitzat com a mínim 15 anys a la Seguretat Social.

Jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada.

Requisits:

– Haver fet una edat inferior en dos anys a l’edat de la jubilació ordinària.

– Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys. Aquesta jubilació té una reducció per cada trimestre o fracció de trimestre proporcional al temps que en el moment de jubilar-se falti per fer l’edat legal de jubilació, amb quatre situacions possibles:

1. Coeficient del 2% per trimestre quan s’acrediti un perío-de de cotització inferior a 38 anys i 6 mesos (8% anual).
2. Coeficient de l’1,875% per trimestre quan s’acrediti un període de cotització igual o superior a 38 anys i 6 mesos i inferior a 41 anys i 6 mesos (7,5% anual).
3. Coeficient de l’1,750% per trimestre quan s’acrediti un període de cotització igual o superior a 41 anys i 6 mesos i inferior a 44 anys i 6 mesos (7% anual).
4. Coeficient de l’1,625% per trimestre quan s’acrediti un pe-ríode de cotització igual o superior a 44 anys i 6 mesos (6,5% anual).Complement per maternitat en les pensions del règim de classes passives i de la Seguretat Social

Es reconeix un complement a la pensió de jubilació a les dones quetinguin una d’aquestes situacions:
– que hagin tingut fills o filles naturals o adoptades i siguin beneficiàries de jubilació obligatòria o retirada de caràcter forçós per incapacitat permanent;
– que esdevinguin vídues a partir de l’1 de gener del 2016.

Aquest complement es determina en funció de les filles i fills nascudes o adoptades a partir de dos, segons l’escala següent:

-2 filles/fills: 5%.
-3: 10%.
-4 o més: 15%.


Les dones que en donar a llum no estaven en actiu

D’acord amb el RD 8/2015 de 30 d’octubre (art. 25), les dones que en donar a llum no estaven en actiu (no treballaven) se’ls reconeixen 112 dies de cotització a l’efecte de jubilació.

Es reconeixen com a períodes cotitzats a les persones que van haver de deixar la feina o la van perdre pel fet de tenir cura de filles o fills el temps comprès entre els 9 mesos anteriors al naixement, o als 3 anteriors a la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, i els 6 anys d’edat de la filla o fill.
Durant l’any 2019, aquest període de cotització reconegut és com a màxim 270 dies.


NOVETAT

El professorat que es jubili té dret a fer abans del dia de la jubilació les vacances meritades des de l’1 de setembre anterior. És imprescindible presentar la sol·licitud un mes abans de la data d’inici del seu gaudiment.

Les persones que es jubilen no poden cobrar els dies de vacances meritats, tret que sigui impossible gaudir-ne pel fet de trobar-se en situació d’incapacitat temporal, situació en què es liquidaria d’ofici.


TAULES PER CALCULAR LA PENSIÓ CLIQUEU AQUÍ

TOTA LA INFORMACIÓ DE JUBILACIONS CLASSES PASSIVES CLIQUEU AQUÍ

TOTA LA INFORMACIÓ DE JUBILACIONS SEGURETAT SOCIAL CLIQUEU AQUÍ