Anàlisi del Decret de mesures urgents: gestió de Classes Passives per la Seguretat Social

S’acaba de publicar el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per ajudar l’economia i l’ocupació. Aquest decret introdueix modificacions del Reial Decret 670/1987 sobre Classes Passives, de manera que la gestió i pagament de les jubilacions d’aquestes correspon ara a l’INSS. A més, es garanteix el seu pagament per part de l’Estat. Aquest decret no introdueix canvis en els tipus i condicions de jubilacions per classes passives que s’apliquen als funcionaris anteriors el gener del 2011.

El motius al·legats per aquest canvi és que l’organització del nou Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions fan necessàries algunes modificacions normatives per fer efectiva la integració del Règim de Classes Passives en l’esmentat Ministeri. A més, el calendari previst per dur a terme les modificacions legals per integrar-lo dins d’aquest nou Ministeri s’han vist alterades per la crisi del COVID-19. Finalment, es justifica la urgència d’aquesta tramitació, ja que sense aquesta, generaria inseguretat jurídica e incertesa en una matèria, les pensions, particularment sensible per al conjunt de la ciutadania.

A continuació es detallen les modificacions que estableix aquest decret en relació al Règim de Classes Passives:

La disposició addicional sisena adapta la normativa de la legislació del Règim de Classes Passives. Bàsicament substitueix el Ministeri d’Economia i Hisenda per l’INSS en aquells articles normatius que regulen la gestió de les Classes Passives.

La disposició addicional setena sobre el finançament de les despeses imputables a la gestió del Règim de Classes Passives.

Estableix que l’Estat transferirà a la Seguretat Social l’import necessari per al finançament de la totalitat de la despesa que generin l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la gestió del Règim de Classes Passives de l’Estat.

La disposició transitòria segona sobre el règim transitori en la gestió del Règim de Classes Passives.

Mentre no es culmini el procés d’adaptació de la gestió al nou Ministeri, aquesta gestió serà exercida per la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, i per tant, tota referència feta en el nou text de la Llei de Classes Passives a l’INSS s’entendrà referida a la Direcció General d’Ordenació de la SS.

La disposició final primera. Modificació del text refós de la Llei de Classes Passives
de l’Estat, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 670/1987.

S’aproven les modificacions que permeten que la gestió efectiva del reconeixement de drets i pagaments de les prestacions de Classes Passives correspongui a l’INSS. Aquestes modificacions seran vigents en la data que es determini en el reial decret que desenvolupi l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.