Jubilació Funcionariat (anterior a 1 de gener de 2011) – Classes passives

Jubilació voluntària

Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació.

D’acord amb la informació que consta al Portal de classes passives​ per tal que els funcionaris públics inclosos en el règim de classes passives puguin jubilar-se voluntàriament han de tenir complerts els 60 anys d’edat i tenir reconeguts 30 anys de serveis prestats. ​

Jubilació el dia que es compleixe​n 65 anys​​

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys. 

​Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleixen 65 anys

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu. mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Perllongament fins al 31 d’agost del curs s​​​egüent en què es compleixen 65 anys

Sense perjudici de l’autorització de pròrrogues successives pel mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys.

El personal funcionari docent pot sol·licitar posar fi al perllongament de la permanència en el servei actiu mitjançant escrit adreçat a l’òrgan competent per resoldre la jubilació.

La sol·licitud ha d’indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s’ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos a la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes del darrer dia del mes pel qual es sol·liciti.

​Normativa

 Instrucció 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament​​.

Perllongament del servei actiu (pròrroga fins als 70)

S’ha de sol·licitar 3 mesos abans de complir els 65 anys i, posteriorment, cada any per les mateixes dates, sempre que es tinguin 15 anys cotitzats com a mínim. Es reconeixerà un complement econòmic per cada any complet cotitzat des que es van reunir els requisits per accedir a aquesta pensió, que s’abonarà d’alguna de les tres maneres següents, a petició de la persona interessada:

Un percentatge del 4% per cada any complet cotitzat des de la data en què va reunir els requisits i la del fet causant, sempre que no se superi l’haver regulador màxim que correspon al grup A1 (14 pagues anuals de  3.565,29 €).

Una quantitat en forma de pagament únic per cada any complet cotitzat d’ençà que es va superar l’edat ordinària fins al fet causant de la jubilació:

Una combinació de les dues solucions anteriors en els termes que es determini reglamentàriament.

Voluntària i ForçosaHavers Reguladors 2024

GrupHR anualHR mensual (14 pagues)
A149.914,06 €3.565,29 €
A239.283,61 €2.805,97 €
B34.399,17 €2.457,08 €
C130.170,49 €2.155,03 €
C223.869,85 €1.704,99 €
E (Llei 30/1984)
i agrupacions professionals
20.350,96 €1.453,64 €

El límit màxim de pensió ascendeix a 3.175,4 € íntegres en còmput mensual brut (14 mensualitats a l’any) és a dir, 44.450,56 € en còmput anual.

  • Els cotitzants al grup A1 (professorat i catedràtics de secundària) cobraran 3.058,32 € mensuals, gairebé el 100% de la pensió màxima, si han cotitzat 32 anys
  • Els cotitzants al grup A2 (mestres, professorat tècnic FP) han d’haver cotitzat 35 anys per cobrar el 100% de l’haver regulador, en aquest cas 2.703,25 € mensuals.

Per calcular una pensió que no sigui màxima s’apliquen uns percentatges sobre aquests havers reguladors que disminueixen les quanties (vegeu la taula de percentatges, més a baix).

Les cotitzacions en altres règims (Seguretat Social, Autònoms) compten igualment, però en funció dels nivells en què es van cotitzar poden no ser equivalents a efectes econòmics. De fet, els períodes de cotització que es totalitzin acreditats en un altre règim, s’entendran com prestats en el grup o categoria que resulti d’aplicar la següent taula d’equivalències:

Seguretat SocialRègim de Classes Passives
1 (grup 1 + Autònoms llicenciats i enginyers)A1
2 (grup 2 + Autònoms Ingen. Tècnics i pèrits)A2
3 (grups 3, 4, 5, 8 i Autònoms en general)C1
4 (grup 7 i 9)C2
5 (grups 6, 10, 11, 12 i empleades de llar)  E / Agrupacions professionals

Jubilació voluntària ordinària. Percentatges dels havers reguladors

Cal tenir 60 anys i 30 anys cotitzats, els últims 5 anys han d’haver-se cotitzat a Classes Passives.

Es pot accedir en la data que es compleixen els 60 anys o en qualsevol altra a partir d’aquesta (no cal acabar curs o trimestre). Es pot renunciar a la jubilació voluntària abans que es faci efectiva, excepte les que tenen efecte el 31 d’agost de cada curs, per a les quals la data màxima per a desistir-ne és el 10 de juny. La jubilació voluntària dels funcionaris dels cossos docents té efectes el darrer dia del mes pel qual es demani, excepte quan la sol·licitud sigui pel dia en què compleixin 60 anys que tindrà efectes en la mateixa data.

Sol·licitud: Es sol·licita amb una antelació mínima de 3 mesos a la data en què es desitgi jubilar. El cessament serà el mateix dia que ha escollit per a jubilar-se.  

Cal lliurar al Servei Territorial corresponent a través del portal ATRI: Sol·licitud, certificat de vida laboral i de cotitzacions (en cas que s’hagi treballat al sector privat i es necessiti per arribar als 30 anys de cotització). Un cop iniciat el tràmit, caldrà tornar en el termini de quinze dies des de l’endemà de la recepció, un imprès-declaració signat per l’interessat/da.

Prestació de servei en dos o més cossos

Es calcula amb la fórmula polinòmica:  P = R1 x C1 + (R2 – R1) x C2 + (R3 – R2) x C3 + … 

P: pensió;  R1, R2, R3… són els havers reguladors corresponents al primer i successius cossos; C1, C2… són els percentatges de càlcul corresponents als anys complets de servei efectiu des de l’accés al primer Cos, Escala… fins al moment de la jubilació, d’acord amb la taula de percentatges en funció dels anys de servei.

Per determinar el percentatge aplicable, les fraccions de temps superior a l’any es computaran com a temps corresponent als serveis prestats a continuació fins a arribar als serveis últimament prestats en què l’excés de temps resultant no es computarà.

Exemple: Un docent ha treballat 20 anys i 9 mesos com a mestre i 9 anys i 6 mesos com a professor. La seva pensió en brut anual i mensual (14 pagues) serà:

A2 mestre30 anys → 81,73% de 39.283,61=32.106,49 €Anual: 33.772,28 €
Mensual:  2.412,31 €
A1 prof10 anys → 15,67% de (49.914,06 – 39.283,61)=1.665,79 €

Càlcul de la pensió en el cas de reduccions de jornada

En el cas de reduccions de jornada, l’haver regulador corresponent als serveis prestats en  règim  de jornada  reduïda  per  temps  igual  o  superior  a  un  any, es minorarà  proporcionalment  a  la importància  econòmica  d’aquesta  reducció  en  les retribucions rebudes.  A més,  es fa servir la mateixa fórmula que a l’apartat anterior. Atesa la complexitat, es pot aplicar el mètode següent per obtenir una estimació: ens quedem amb els «millors» 35 anys de serveis i, a continuació, cada any amb reducció de jornada a 1/2 o 1/3 equivalen a 6 mesos o 8 mesos amb jornada sencera respectivament.

Incapacitat laboral

Incapacitat total

Pel desenvolupament de les funcions fonamentals de la seva feina) Es considera com a servei prestat el temps que falti fins als 65 anys. Paguen IRPF. S’apliquen reduccions en cas de no tenir 20 anys de servei, 5% per cada any fins a un màxim del 25%.
Si amb posterioritat al reconeixement de la pensió i abans del compliment de l’edat de jubilació es produís un agreujament de la malaltia o lesions de l’interessat de manera que li inhabilitessin per a l’acompliment de tota professió o ofici, es podrà incrementar la quantia de la pensió fins al 100 per 100 de la qual li hagués correspost.

Incapacitat Absoluta

Pel desenvolupament de tota professió. Es considera com a servei prestat el temps que falti fins als 65 anys. No paguen IRPF.

Gran Invalidesa

Amb necessitat d’altra persona per les activitats essencials. Es considera com a servei prestat el temps que falti fins als 65 anys. No paguen IRPF. MUFACE incrementa el 50% de la pensió per a la contractació de la persona de suport.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

L’import del complement el 2023 és de 33,20 euros mensuals, per cada fill/a. La quantia a percebre estarà limitada a quatre vegades aquest import i a pensions de jubilació forçosa o per incapacitat.

Vacances prèvies a la jubilació

Es té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre.  No es pot optar a cobrar, excepte situació d’incapacitat temporal. És un requisit imprescindible presentar la sol·licitud amb un mes d’antelació a la data d’inici del gaudiment de vacances. El fet de no demanar-ne el gaudiment no genera dret a la retribució dels dies de vacances.

Subsidi de jubilació (MUFACE)

És una prestació de pagament únic que rep el mutualista en data de la seva jubilació forçosa per edat o per incapacitat permanent. És un únic pagament de la meitat de l’import íntegre d’una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques a la data de la jubilació.  La jubilació voluntària no dona dret a aquest subsidi.  Es pot demanar durant els cinc anys següents a partir de la data de jubilació.

Simulador de càlcul de pensió i més informació

Al web de classes passives pots autocalcular la pensió. Aproximadament un any per la jubilació, la unitat de classes passives de la delegació d’Economia i Hisenda pot calcular aproximadament la pensió: BCN 932 165 000, Lleida: 973 289 779, Tarragona i Girona: cita

Telèfon gratuït d’informació de classes passives: 900 503 055

Cita prèvia als serveis territorials

Després de fer la sol·licitud per ATRI si heu de fer un tràmit presèncial sobre la jubilació cal sol·licitar  cita prèvia al servei territorial al qual resti adscrit i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona. 

La sol·licitud de cita prèvia es realitza a la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya i cal seleccionar: 

  • Tema: “Educació i Formació”
  • Subtema: “Tràmits de personal docent”
  • Municipi: escollir el municipi on esta el serveis territorials on resti adscrit

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.​

Actualitzat 24/05/24