​Vacances prèvies ​a la jubila​ció​

El professor o professora que es jubili té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data.

​Sol·licitud: És un requisit imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d’antelació a la data d’inici del gaudiment de vacances.

Retribucions: El fet de no demanar-ne el gaudiment, no genera el dret a la retribució dels dies de vacances.

Actualitzat 08/02/2022