Borsa de 15 hores i justificació d’absències per motius de salut (i altres)

La justificació de les absències per causa de malaltia o que donin lloc a una incapacitat temporal, es realitza mitjançant l’exigència del comunicat de baixa pertinent o documentació acreditativa, segons que correspongui, des del primer dia d’absència.

La situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de contingències professionals, donen dret a un complement de la prestació econòmica d’incapacitat temporal que garanteixi el cent per cent de les retribucions fixes i
periòdiques que es percebien el mes d’inici de la incapacitat temporal des del primer dia de la baixa.

Aquesta instrucció té per objecte establir els criteris sobre el procediment per justificar les absències del lloc de treball per motius salut.

– Qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada, amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar…), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.

– Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació de les quals es consideri insuficient o inadequada comporten la deducció proporcional d’havers, que se substanciarà pel procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sense perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.

– En cap cas s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades…) i, en el supòsit que siguin lliurats, aquests justificants s’han de retornar a les persones interessades i s’ha de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.

– La responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

Justificació d’absències per incapacitat temporal (baixa)

– Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s’han de justificar necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius comunicats de confirmació. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa, a tot tardar, l’endemà de la data de l’expedició.

– La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la
qual cosa els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

– Les direccions dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.

– Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d’inactivitat del centre el personal ha de tramitar-los directament als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Justificació d’absències per motius de salut, sense incapacitat temporal

Absències per motius de salut d’una durada màxima de 15 hores

Les absències que es produeixen per motius de salut durant la jornada de treball o abans d’iniciar-se i que no responen a una situació d’incapacitat temporal, no generen cap descompte retributiu en les primeres 15 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis) i es poden acreditar mitjançant una declaració responsable, d’acord amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de
salut o d’assistència a consulta mèdica”.

  • No computen dintre d’aquestes hores les que es consumeixin per motius de salut i que l’endemà derivin en una situació d’incapacitat temporal (en què cal presentar la baixa mèdica). En aquests casos, les hores que s’hagin consumit no es resten del saldo inicial de 15 hores.
  • A aquest efecte es computen com a hores per justificar en un dia d’absència 7 hores i 30 minuts si s’està realitzant jornada ordinària o 3 hores i 45 minuts si es fa mitja jornada i 5 hores si està fent dos terços de la jornada.
  • Les persones interessades poden consultar el saldo d’hores d’absència per motius de salut al portal ATRI (Gestió del Temps > Expedient d’absentisme).
  • Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable, sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar.
  • El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia en què la persona es reincorpora al lloc de treball. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.
  • El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i, un cop consti l’acreditació del supòsit, no caldrà tornar-lo a acreditar.
  • Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, les unitats de personal podran exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut o per les entitats de mutualitat mèdica de MUFACE, així com una acreditació mèdica, en cada cas, conforme l’absència concreta del lloc de treball deriva de la malaltia crònica.
  • En cap cas s’admetran justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques portades a terme, etc.) i, en el supòsit que siguin lliurats, cal retornar aquests justificants a les persones interessades i deixar-ne constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.
  • La documentació mèdica és confidencial i està subjecta a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa les persones que intervenen en la tramitació del procediment tenen el deure de guardar-ne el secret.

Absències per assistència a consulta mèdica

L’assistència a una consulta mèdica s’ha de concertar fora de l’horari de treball. Els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant la declaració responsable de la persona interessada, d’acord amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica, realització de prova mèdica invasiva (incloucolonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes) o flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri.


L’assistència a una consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant un justificant del centre o de la consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del o de la pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o de la consulta mèdica.

El justificant, juntament amb la declaració responsable, s’han de fer arribar al director o directora del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia que torna al lloc de treball.

Absències per realització de prova mèdica invasiva (inclou colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes)

L’absència per realització de prova mèdica invasiva es concedeix per tota la jornada.

El justificant de la prova s’ha de fer arribar al director o directora del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia que torna al lloc de treball.

Flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri

En el supòsit de menstruació o climateri amb afectació de la salut i el benestar, les persones afectades poden absentar-se durant un màxim de vuit hores mensuals, que es poden recuperar en fraccions de 30 minuts durant els següents 4 mesos.

El justificant és la declaració responsable que s’ha de fer arribar al director o directora del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia que torna al centre.

Embaràs i malalties cròniques o oncològiques

– Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar. El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

– En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

– El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i, un cop consti l’acreditació del supòsit, no caldrà tornar-lo a acreditar.

– Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, es podrà exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut.

Absències justificades per concessió de llicència o permís

Com a absència justificada, el director o la directora del centre ha de registrar tots els permisos que són competència del director o directora i que estan detallats a Llicències i permisos del personal docent, a la intranet – Portal de centre del Departament d’Educació. Per justificar aquest tipus d’absència cal seguir els criteris que s’especifiquen en el document esmentat.

Es poden registrar també com a justificades les absències provocades per causes de força major, que han de correspondre a fets o situacions que, per la seva naturalesa, no s’hagin pogut preveure ni evitar.

Correspon al director o directora del centre apreciar si l’absència té caràcter o naturalesa de força major, tenint en consideració si el motiu de l’absència es pot resoldre en un horari compatible amb la jornada de treball.

Absències per encàrrec de serveis

Les absències per encàrrec de serveis estan justificades quan s’han concedit d’acord amb el procediment que s’estableix a l’apartat Encàrrecs de serveis.

Absències per motius de formació

S’inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent del professorat, que es justifiquen amb la conformitat de l’admissió de la persona inscrita.

Data d’actualització: 2.10.2023