Borsa de 15 hores. Justificació d’absències per motius de salut

instruccions_absencies_motius_salut_professors.pdfInstrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.

1. La justificació de les absències per causa de malaltia o que donin lloc a una incapacitat temporal, es realitza mitjançant l’exigència del comunicat de baixa pertinent o documentació acreditativa, segons que correspongui, des del primer dia d’absència.

2. La situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de contingències professionals, donen dret a un complement de la prestació econòmica d’incapacitat temporal que garanteixi el cent per cent de les retribucions fixes i
periòdiques que es percebien el mes d’inici de la incapacitat temporal des del primer dia de la baixa.

Aquesta instrucció té per objecte establir els criteris sobre el procediment per justificar les absències del lloc de treball per motius salut.

– Qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada, amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar…), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.

– Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació de les quals es consideri insuficient o inadequada comporten la deducció proporcional d’havers, que se substanciarà pel procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sense perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.

– En cap cas s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades…) i, en el supòsit que siguin lliurats, aquests justificants s’han de retornar a les persones interessades i s’ha de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document adequat i suficient.

– La responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

Justificació d’absències per incapacitat temporal

– Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s’han de justificar necessàriament mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica i els consecutius comunicats de confirmació. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa, com a molt tard, l’endemà de la data de l’expedició.

– La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la
qual cosa els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

– Les direccions dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.

– Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d’inactivitat del centre el personal ha de tramitar-los directament als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Justificació d’absències per motius de salut, sense incapacitat temporal

g445_002.pdf– Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici, que no responen a una situació d’incapacitat temporal, no generen descompte retributiu en les primeres 15 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis) i es poden acreditar mitjançant declaració responsable, de conformitat amb el model “​Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica o per realització de prova mèdica invasiva (inclou colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes)”, disponible al Portal de centre del Departament d’Educació.

No computen dintre d’aquestes hores les que es consumeixin per motius de salut que a l’endemà derivin en una situació d’incapacitat temporal amb la presentació de la baixa mèdica. En aquests casos, les hores consumides no han de restar del saldo inicial de 15 hores.

– A aquest efecte es computen com a hores a justificar les hores de permanència al centre del dia de l’absència.

– El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

Embaràs i malalties cròniques o oncològiques

– Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar. El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

– En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

– El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i, un cop consti l’acreditació del supòsit, no caldrà tornar-lo a acreditar.

– Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, es podrà exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut.

image_pdfimage_print