[Reducció] Per tenir cura d’un fill/a menor de 12 anys

Durada: La durada és fins al compliment dels 12 anys d’edat del fill o filla i s’inicia…

[Reducció] Per tenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especial

Observacions: Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir del permís de reducció de jornada.…

[Reducció] Per guarda legal de fill/a menor de 6 anys

Durada: Modalitats per gaudir de la reducció de jornada per cura de fill o filla menor…

[Reducció] Per guarda legal d’una persona amb diversitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda

Reducció de jornada d’1/3: 80% de les retribucions​ Reducció de jornada d’1/2: 60% de les retribucions.…

[Reducció de jornada] Per cura d’un menor afectat per malaltia greu

Durada: El temps necessari per tenir cura d’un fill menor de 18 anys durant l’hospitalització i el…

[Reducció de jornada] Per raó de violènci​a terrorista​

Durada: El temps que resulti necessari per a la protecció i assistència social integral de la persona…