Comissions de serveis

esq_1506-comissions_servei.pdfQUÈ ÉS UNA COMISSIÓ DE SERVEIS? (Esquerda Comissió de serveis). Una comissió de serveis és una…

Per serveis especials

NORMATIVA: • Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Situacions…

Voluntària per violència de gènere

NORMATIVA: • Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la…

Voluntària per interès particular

NORMATIVA:• Article 86.2.a) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en…

Voluntària per tenir cura d’un fill (natural, adoptat o acollit)

NORMATIVA: • Art. 4 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació…

Voluntària per cura de familiar fins a segon grau de consanguinitat i afinitat

NORMATIVA: • Art. 5 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació…

Voluntària per al manteniment de la convivència

NORMATIVA: • Art. 6 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació…

Voluntària per incompatibilitat

NORMATIVA: • Art. 86.2.c) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa…