[Permís] per paternitat de famílies monoparentals

En el cas de famílies monoparentals amb guarda legal exclusiva del fill o filla, el permís…

[Permís] Matrimoni o inici de convivència

Durada: 15 dies naturals consecutius. És convenient d​emanar-lo dues setmanes abans de començar el permís. Es…

[Permís] Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del part

Durada: Equivalent al temps d’hospitalització del fill o filla, a continuació del part, i fins un…

[Permís] Maternitat biològica

Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o…

Permís per naixement, adopció o acolliment

16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o…

Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment

Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o…

[Permís] Lactància

Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de…

[Permís] Per violència de gènere

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR• Funcionari• Interí• Substitut• Personal laboral Durada: El temps imprescindible d’acord amb…

[Permís] Atendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)

Durada: Mínim 10 dies i màxim de 3 mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més.…

[Permís] Maternitat per adopció o acolliment

Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat…

Permisos electorals (eleccions polítiques)

Legislació Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j). Llei 30/1984, de 2 d’agost,…