Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (16 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment (a partir de l’1 de gener de 2021)

Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o…

[Permís] Conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19

Web del departament (portal de centre) Documentació que cal adjuntar:​ Comunicat del centre educatiu o llar…

[Permís] Maternitat biològica

Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o…

[Permís] Maternitat per adopció o acolliment

Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat…

[Permís] Lactància

Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de…

Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment

Durada: 8 setmanes ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat…

Permís per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental

Durada: 4 setmanes ampliables en 1 setmana més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat…

Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del part

Durada: Equivalent al temps d’hospitalització del fill o filla, a continuació del part, i fins un…

[Permís] Atendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)

Durada: Mínim 10 dies i màxim de 3 mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més.…

Vacances després dels permisos …

Vacances després del permís per maternitat biològica, adopció o acolliment, del permís del progenitor diferent de…

Permisos electorals (eleccions polítiques)

Legislació Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j). Llei 30/1984, de 2 d’agost,…

Per situacions de violència de gènere

NORMATIVA: • Art. 21 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures…

Matrimoni o inici de convivència

Normativa •Article 234-1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, Llibre segon del Codi civil…