Formularis i models per sol·licituds i tràmits

Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds i tràmits.

Sol·licitud genèrica


Sol·licitud de permisos a la direcció del centre

Sol·licitud de permisos a SSTT

Com es fa la tramitació a l’ATRI – Tràmits a l’ATRI (i cita prèvia)
Tramitacions via ATRI: es poden presentar les següents sol·licituds: Situacions administratives (excedències per a la conciliació, voluntària, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu); Jubilacions (ordinària per edat i voluntària); Perllongaments en el servei actiu; Reconeixements de serveis prestats en altres administracions; Triennis; Estadis; Reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d’especial gravetat; Sol·licituds de certificats (Annex I, Certificat serveis prestats i llocs ocupats i funcions).

Resta de sol·licituds que encara no es poden tramitar via ATRI: directament amb els Serveis Territorials o el Consoci Educatiu de Barcelona i/o per e-VALISACOM ES FA: ATRI – e-VALISA


Compatibilitats – Excedències – Jubilacions – Llicències – Permisos (gestionats pel centre o per SSTT) – Reduccions de jornada – Serveis especials – Retribucions – Reduccions de jornada

Compatibilitats

Descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa. Si us cal algun tràmit presencia cal demanar cita prèvia.

Sol·licitud de compatibilitat i normativa – 1,3Mb
Declaració jurada o promesa – 535kb

Excedències

Descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa.

 • Tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afin​itat​
 • ​Tenir cura d’un fill ​o filla​
 • ​​Incompati​bilitat​
 • Interès particular (funciona​ris)​
 • Interès​ particular (laborals)​
 • Manteniment de la convivència (fun​cionaris)​
 • ​​Violència de g​ènere​​
 • ​​Vio​lència terr​​orista​

Sol·licitud d’excedència vo​luntària, documentació i normativa – 875kb
Declaració jurada – 1,4Mb

Jubilacions

Descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documenta​ció acreditativa. Després de fer la sol·licitud per ATRI si heu de fer un tràmit presèncial sobre la jubilació cal sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual resti adscrit i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

Llicències

​Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada llicència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau.

Per tramitar els permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.​

 • ​​​Estudis (s​ense retribució)
 • ​Assumptes propis
 • Accident laboral
 • Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)
 • ​Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)

Formulari de sol·licitud per a totes les llicències​

Accident Laboral

Full de notificació d’accident, inc​ident laboral o malaltia professional

Altres sol·licituds

Descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s’han de tramitar als serveis territorials corresponents i al Consorci d’Educació de Barcelona, o a la direcció del centre.​

Absències per motius de salut


Sol·licitud de permuta del lloc de treball

Sol·licitud de certificat de serveis prestats (ATRI)

Model genèric de sol·licitud

Permisos que gestiona el centre

 • Trasllat de do​micili
 • Exàm​ens
 • Deure inexcusable
 • Matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat
 • Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acolliment
 • Assistir a activitats de formació
 • Progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoç
 • Mort, accident o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
 • Hospitalització del convivent o d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
 • Naixement de fills prematurs
 • Flexibilit​at horària recuperable

A517.pdfSol·licitud de permisos a la direcció del centre – 247kb ​

Permisos que gestionen els SSTT

Heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

 • ​​​Matrimoni o inici de la convivència
 • Maternitat biològica
 • Per adopció o acolliment
 • Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (8 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment a partir de l’1 d’abril de 2019
 • Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del part
 • Vacances després dels permisos…
 • ​Permís per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental
 • Atendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)
 • Víctimes de violència de ​gènere
 • Lactàn​cia​

Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa – 1,1Mb Declaració jurada – 1,4Mb

Sol·licitud de gaudiment en períodes múltiples, del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment – 1,5Mb​

Sol·licitud del permís de lactància, documentació i normativa – 588kb

Reduccions de jornada

​​A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s’han de tramitar als serveis territorials corresponents i al Consorci d’Educació de Barcelona, o a la direcció del centre.

 • Guarda legal d’un fill/filla menor de 6 anys
 • Guarda leg​al d’un fill/filla menor de 12 anys​
 • Guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda
 • Tenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especial
 • Cura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greu
 • Fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere
 • Interès particular (50% de les retribucions)
 • Cura d’un menor afectat per malaltia greu
 • Raó de violènci​a terrorista​
 • Reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys (Direcció del centre)
 • Discapacitat legalment reconegud​a​​ (Direcció del centre)​ – Sol·licitud genèrica

Sol·licitud de reducció de jornada per tenir cura d’un fill o filla, documentació i normativa

Sol·licitud de reduccions de jornada, documentació i normativa (guarda legal, cura d’un familiar o un menor, interès particular, violència de gènere, violència terrorista)

Sol·licitud de reducció de dues hores, documentació i normativa (més de 55) – (Direcció del centre)

Declaració jurada – 1,4Mb​

Retribucions

A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s’han de tramitar als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Nòmina​

Reconeixement de triennis i estadis de promoció
Descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació. ​​​

Serveis especials

Descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa.

Serveis espec​ials (personal funcionari)
Per sol·licitar passar a la situació administrativa de serveis especials cal presentar la següent documentació:

​​Serveis especials (exclusivament per a professors​ visitants)
Sol·licitud d’autorització o d’autorització de pròrroga d’una missió de caràcter internacional i de declaració de serveis especials – 1,7Mb​​


Tràmits a l’ATRI

​El personal docent del Departament d’Educació podem tramitar a través del portal ATRI les següents sol·licituds:

 • Situacions administratives (excedències per a la conciliació, per incompatibilitat, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu)
 • Jubilacions (ordinària per edat i voluntària)
 • Perllongaments en el servei actiu
 • Reconeixements de serveis prestats
 • Triennis
 • Estadis
 • Mesures per a la reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d’especial gravetat
 • Sol·licituds de certificats (Annex I, serveis prestats i llocs ocupats i de funcions)

De moment només es pot fer la presentació de la sol·licitud, però es treballa perquè tota la tramitació sigui electrònica.

Com es fa

Per crear una sol·licitud cal accedir a l’opció d’ATRI:

Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.

1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud
2. Heu de triar el Destinatari, “Gestors del propi departament”, és l’opció que surt per defecte.
3. Heu d’annexar:

 • El formulari de sol·licitud degudament emplenat que correspongui al tràmit que voleu fer (excedència, jubilació, etc.)
 • Els documents acreditatius que s’indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.