[Permís] Assistir a activitats de formació

Durada: Es concedirà el permís per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament, quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d’assistència a jornades de formació durant un matí, dins l’horari lectiu.

Retribucions: 100%

Normativa:
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Documents per a l’organització i la gestió dels centres [Gestió del personal docent] 02/07/2021

Sol·licitud de permisos a la direcció del centre – 247kb ​

Data d’actualització: 31 de març de 2022