[Permís] De flexibilitat horària recuperable

Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb el professorat responsable dels fills i filles.

El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.

Retribucions: 100 %

Documentació:

  • Còpia del llibre de família o document equivalent
  • Document justificatiu

Ves a ATRI per tramitar el permís

Normativa:
llei_8-06.pdfArticle 22 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).

Data d’actualització: 30 de setembre del 2022