[Permís] Trasllat de domicili

Durada:

 • Si el trasllat de domicili és en la mateixa localitat on té el domicili el treballador, un dia.
 • Si comporta canvi de localitat, fins a quatre dies, tenint en compte els trams següents:
  • Fins a 15 km: un dia
  • De 16 a 50 km: dos dies
  • De 51 a 150 km: tres dies
  • Superior a 150 km: quatre dies

Retribucions: 100%

Documentació: Certificat d’empadronament.

Termini: La sol·licitud s’ha de lliurar al director o directora del centre abans de d’iniciar el permís, ja que el director o directora és qui l’ha d’autoritzar.

Observacions: S’han de gaudir dels dies de manera consecutiva.

Normativa:

 • Article 48.b del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015)
 • Article 47.d del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
 • Article 96.1 del Decret 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública​

A517.pdfSol·licitud de permisos a la direcció del centre – 247kb ​