Absències

Les absències al lloc de treball han d’estar justificades, cal demanar permís, baixa o presentar declaració responsable.

La manca injustificada al lloc de treball d’un dia (o menys de 10 hores per mes natural) són considerades com a faltes lleus i poden suposar amonestació o suspensió de funcions fins a 15 dies i deducció proporcional de retribucions.

L’incompliment de la jornada que, acumulat, suposi un mínim de 10 hores per mes natural es considera falta greu i pot suposar la suspensió de 15 dies a un any, trasllat del lloc de treball o rescissió del nomenament d’interinitat.

Vaga

Si ens adherim a una amb vaga convocada el contracte queda en suspens, no s’extingeix i es perd el dret de percepció de salari actua, el del dia de la vaga, i una part del salari diferit.

L’administració, mitjançant la direcció del centre, pot establir formes de control sobre les absències per motiu de vaga. Les fórmules no estan regulades enlloc, ni tampoc diu enlloc que s’hagi de manifestar l’adhesió a la vaga amb anterioritat ni ens quins terminis.

Absències per motiu de salut

Sense baixa mèdica

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici, que no responen a una situació d’incapacitat temporal, no generen descompte retributiu en les primeres 15 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis).

Aquestes absències es poden justificar mitjançant la declaració responsable, que s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. Quan no siguin justificades documentalment podran comportar deducció de sou.

Per saber més consulta Borsa de 15 hores.

En cas que a l’endemà la nostra absència derivés en una situació d’incapacitat temporal amb baixa mèdica, no es restarien les hores d’absència del saldo inicial de 15 hores, però compte, si faltem 2 dies i agafem la baixa el tercer, llavors ens descomptaran les hores dels 2 dies que hem faltat. Trobem injust aquest segon supòsit, ja que entenem que l’absència forma part del mateix procès que deriva en una baixa mèdica. Per poc que pressuposem que la nostra absència pot acabar durant més d’un dia, recomanem agafar la baixa mèdica.

Amb baixa mèdica

Cal comunicar-ho immediatament a la direcció del centre, en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar…), i fer arribar el comunicat de baixa, com a molt tard, l’endemà de la data de l’expedició.

La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa el comunicat mèdic d’alta s’haurà de presentar el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Absència per assistència a consulta mèdica (nostra)

L’assistència a consulta mèdica / proves mèdiques ha de concertar-se fora de l’horari lectiu i en els casos en què aquesta circumstància no sigui possible ho justificarem signant la “declaració responsable justificativa” que trobarem al centre. Com que l’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar, caldrà acompanyar la declaració personal d’un document de la consulta mèdica, en la qual ha de constar el nom i cognoms del pacient, el dia i l’hora de la cita prèvia, l’hora d’entrada i sortida de la consulta.

L’assistència a consulta mèdica no comporta cap descompte del saldo de 15 hores.

Absències per acompanyar familiars a consulta mèdica:

Podem demanar un permís de flexibilitat horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills i parella).

Acompanyar els nostres familiars a consulta mèdica no comporta cap descompte del saldo de 15 hores.