Aclariments per a l’elaboració del Pla d’organització de centre per al curs 2020 – 2021

Aclariments sobre la reducció de 2 hores dels majors de 55 anys, sisena hora, menjador escolar, transport escolar.

A les Instruccions de la Secretaria de Polítiques educatives, de 30 de juny de 2020, s’assenyalava que els centres havien d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional abans del 23 de juliol i, un altre de definitiu per a la primera setmana de setembre. Aquest pla definitiu havia de ser aprovat pel Consell escolar del centre i seria un element clau de la Programació General Anual del centre (PGA).

En aquest sentit, i donada l’excepcionalitat sanitària, educativa i social que ha originat la pandèmia provocada pel COVID-19, els centres han pogut planificar i reorganitzar aspectes de funcionament, fruit d’una reflexió de la realitat de cada centre i de manera participada amb la comunitat educativa. Així, aquests plans d’obertura provisional contenen mesures excepcionals, de reagrupaments dels alumnes, d’atenció d’un nombre reduït de docents a cada grup, de reajustaments dels horaris d’entrades i sortides, entre d’altres. També han previst reorganitzar la docència i les coordinacions entre el professorat, o la participació en programes de millora, formacions específiques o tallers. I tot això, s’ha fet dins el marc de les orientacions generals que el Departament d’Educació ha elaborat i, sempre, amb l’assessorament i supervisió de la Inspecció d’Educació i en el context de l’autonomia de centres.

En aquest sentit, aquest document introdueix aclariments, amb la intenció de donar resposta a alguns dubtes que els centres han anat plantejant:

aclariments-pla-organitzacio-centres-departament-curs-2020-2021.pdf

Aclariments per als centres públics de titularitat del Departament d’Educació en el curs 2020 – 2021

1) De la reducció de 2 hores d’activitats complementàries per al professorat de secundària més gran de 55 anys.

L’acord de govern sobre la reducció de l’horari dels docents més grans de 55 anys, que es publicarà properament al DOGC, dona continuïtat als acords dels darrers cursos. Des del moment en què es va deixar sense efecte la reducció de les dues hores lectives per a aquest col·lectiu, s’ha compensat amb la reducció de dues hores complementàries de l’horari fix. Cal aclarir, doncs, que la reducció de les dues hores recaurà sobre les cinc hores complementàries d’horari fix, si així ho sol·licita el docent afectat.

2) Del foment de la responsabilitat dels joves en situacions socials complexes.

El Departament facilitarà als centres materials didàctics i propostes educatives adreçades als joves, amb la finalitat de potenciar el sentit de la responsabilitat individual davant problemàtiques col·lectives. Aquestes propostes aniran encaminades a tractar la problemàtica ocasionada per la pandèmia pel COVID-19 des del coneixement, la sensibilització i la responsabilitat individual, aspectes que poden contribuir a minimitzar els efectes de salut, socials i econòmics de la crisi.

3) De la participació en programes de millora, formacions, tallers i impartició de la sisena hora.

Els centres podran adaptar la seva participació, de manera excepcional per al curs 2020-21, en els programes de millora o en altres programes de formació o tallers, als quals venien participant.

El Departament donarà suport a la innovació educativa, a través del laboratori de transformació educativa o d’altres formacions i tallers, i mirarà d’aportar flexibilitat als centres per tal de facilitar la participació en aquests programes.

Pel que fa a la impartició de la sisena hora en els centres de més complexitat o en les escoles rurals, el Departament no ha donat cap indicació d’eliminar-la. Es tracta d’una mesura de millora que afavoreix l’equitat i que continua sent un pilar important per als centres que la imparteixen. Tot i això, i per tal de facilitar l’organització interna dels centres (manca d’espais, reducció del nombre de professorat que intervé en els grups, grups estables…), la comunitat educativa del centre podrà reorganitzar i adequar la seva impartició a la situació d’excepcionalitat sanitària.

Aquestes mesures, tot i tenir un caràcter provisional per un curs, cal que siguin valorades conjuntament per tota la comunitat educativa, aprovades en el si del consell escolar i sota la supervisió de la Inspecció d’Educació.

4) De l’organització del menjador escolar.

El “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID 19”, aprovat pel PROCICAT el dia 3 de juliol, regula les condicions d’ocupació de l’espai de menjador escolar en l’apartat 5.4.2. Segons la regulació que se’n fa, es preveu que els espais de menjador podran acollir el mateix nombre d’alumnes que han acollit aquest curs passat, disposant, això sí, les mesures de separació previstes entre alumnes de grups estables diferents.

Per això, i amb caràcter general, els plans d’organització per al curs 2020-2021 haurien de preveure l’organització del servei de menjador amb el mateix personal i amb el mateix espai que el curs 2019-2020. No obstant això, es podran autoritzar increments de monitors en el cas de menjadors al límit de la seva ocupació el curs 2019-2020, sempre que calgui ocupar espais alternatius, fer nous torns del servei o ampliar-ne els que ja es tenien com a mesures per garantir el compliment de les previsions del document del PROCICAT. En qualsevol cas, aquests increments només es podran aplicar amb el vist i plau dels serveis territorials corresponents.

5) De l’organització del servei de transport escolar.

Pel que fa al servei de transport escolar, amb caràcter general, no es preveu la necessitat d’incrementar les rutes vigents, com a mesura específica en el marc de la reorganització dels centres, atès que, d’acord amb el document “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”, aprovat pel PROCICAT el 3 de juliol, es poden utilitzar la totalitat dels seients dels vehicles d’aquest servei. Cal recordar que poden viatjar junts alumnes de grups estables diferents.