[Permís] Matrimoni o inici de convivència

Normativa

•Article 234-1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. (DOGC núm.4675, de 13 de juliol)
• Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29 de juny)
•Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal docent i a l’apartat de Normativa.

Personal que ho pot demanar

• Funcionari
• Interí/substitut
• Personal laboral

Sol·licitud

Ves a ATRI per fer la tramitació

Se sol•licita a la direcció del Servei Territorial.

Cal adjuntar el document que acrediti la data del casament o de la unió de la parella estable: si es troba formalitzada la relació en escriptura pública cal aportar aquesta, o també es pot aportar una acta de notorietat que demostri la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un període inferior si un cop iniciada la convivència els convivents han tingut un fill comú.

Matrimoni: s’ha de documentar la petició amb una certificació de la parròquia, l’ajuntament o del jutjat corresponent, en la qual es faci constar la data de l’acte i, un cop realitzat aquest i feta la inscripció al Registre Civil, s’haurà de justificar amb una fotocòpia del llibre de família.

Inici de convivència: per acreditar-la cal haver formalitzat la convivència en escriptura pública o bé cal acta de notorietat que desmostri la convivència durant dos anys o durant un període inferior si una vegada iniciada han tingut un fill comú.

Durada

15 dies naturals consecutius.

Retribucions

Es cobra el 100%

Observacions

El permís és de concessió obligatòria.

Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data del casament o de l’inici de la convivència.

Data d’actualització: 31 de març de 2022