Per serveis especials

NORMATIVA:
• Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Situacions Administratives dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat.
• Art. 88 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR

• Funcionari de carrera

OBSERVACIONS
• El temps en aquesta situació computa als efectes de triennis i drets passius, per això hi ha l’obligació de cotitzar tant a MUFACE com a Passius.
• Hi ha reserva del lloc de treball en la localitat (si escau).
• Quan es perdi la condició en virtut de la qual es va autoritzar la situació de serveis especials, hi ha 30 dies per a demanar el reingrés. Si no es fa així, es passa a la situació d’excedència voluntària per interès particular.
• Els funcionaris al servei de la Generalitat de Catalunya seran declarats en la situació de serveis especials si concorre algun dels supòsits que preveu l’article 88 del decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

RETRIBUCIONS:

• Si es demana cobrar els triennis des del Departament d’Ensenyament, s’haurà d’aportar una certificació de l’organisme pagador (organisme, ONG, organització internacional, etc.) en el qual es desprengui que no s’abona el concepte de triennis.

SOL·LICITUD:

• Sol·licitud del docent demanant passar a la situació administrativa de serveis especials.
• Documentació annexa:
– Certificació de l’organisme corresponent que acrediti la relació mitjançant la qual s’hi tindrà vinculació.
– Imprès de MUFACE signat, on el docent especifiqui l’opció d’abonament de les quotes. Es guardarà còpia d’aquest imprès en els arxius del Departament d’Ensenyament.
– Imprès signat, on el docent especifiqui l’opció d’abonament de les quotes de drets passius