Serveis especials

A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa.

Serveis espec​ials

Observacions: El temps en aquesta situació computa als efectes de triennis i drets passius. S’ha de cotitzar tant a MUFACE com a Drets Passius, o bé a MUFACE i Seguretat Social, si el docent s’ha incorporat com a funcionari amb posterioritat a l’1 de setembre de 2011. Hi ha reserva del lloc de treball en la localitat (si escau).​

​El personal interí pot ésser declarat en la situació de serveis especials quan concorri alguns dels supòsits establerts per l’apartat 1 de l’article 88 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública,  i pot romandre en aquesta situació sempre que es mantingui la causa que va donar lloc al seu nomenament de personal interí

En el cas del personal funcionari,​ quan es perdi la condició en virtut de la qual es va autoritzar la situació de serveis especials, hi ha 30 dies per a demanar el reingrés. Si no es fa així, es passa a la situació d’excedència voluntària per interès particular.

En el cas del personal interí, quan es perdi la condició en virtut de la qual es va autoritzar la situació de serveis especials, hi ha 30 dies per a demanar el reingrés. Si no es fa així, el seu nomenament com a personal interí quedarà sense efectes.

Retribucions: Si es demana cobrar els triennis des del Departament d’Educació, s’haurà d’aportar una certificació de l’organisme pagador on s’estigui destinat, del qual es desprengui que no s’abona el concepte de triennis.

Normativa

  • Art. 88 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  • Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Situacions Administratives dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat.
  • Art. 47 de la Llei 2/2021, de 20 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

​Per sol·licitar passar a la situació administrativa de serveis especials cal presentar la següent documentació:Model genèric de​ sol·licitud – 231Kb

Certificació de l’organisme corresponent que acrediti la relació mitjançant la qual s’hi tindrà vinculació. 
Imprès signat amb l’opció d’abonament de les quotes de drets passius i de MUFACE 

Ves a ATRI per fer la tramitació   ​

Més informació al web de MUFACE i al Portal de classes passives.​

​​Serveis especials (exclusivament per a professors​ visitants)

Observacions: Els funcionaris al servei de la Generalitat de Catalunya seleccionats per al Programa de Professors Visitants en centres educatius dels Estats Units d’Amèrica, Canadà o el Regne Unit, i contractats en els respectius estats, poden ser autoritzats per a realitzar una missió de caràcter internacional i, en conseqüència, ser declarats en la situació administrativa de serveis especials. 

L’autorització de la missió de caràcter internacional, i el passi a la situació administrativa de serveis especials, se sol·liciten tan aviat com s’hagi estat contractat i es disposi de la documentació requerida. La missió s’autoritza per un únic curs complet, i en les dates d’inici i fi dels cursos a Catalunya –d’1 de setembre a 3​1 d’agost-, amb independència de les dates dels cursos als estats per als quals s’hagi estat seleccionat.

El nombre màxim d’autoritzacions per al programa esmentat de professors visitants és de tres cursos. El temps en aquesta situació computa als efectes de triennis i drets passius, per això hi ha l’obligació de cotitzar tant a MUFACE com a Drets Passius o, si escau, seguretat social.

Si es té una destinació definitiva, hi ha reserva del lloc de treball en la localitat.

En cas de no renovació de l’autorització de la missió de caràcter internacional, s’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini d’un mes, a comptar de la finalització de l’autorització concedida (31 d’agost). Si no es fa així, es passa a la situació d’excedència voluntària per interès particular. No obstant, en cas de no renovació, també es pot sol·licitar el reingrés –amb efectes d’1 de setembre- abans de la finalització de l’autorització de la missió, per donar temps suficient per gestionar l’alta en nòmina.

És convenient comunicar una adreça electrònica de contacte i, també, una adreça postal.

Retribucions: Si es demana cobrar els triennis des del Departament d’Educació, s’haurà d’aportar una certificació de l’organisme pagador on s’estigui destinat, del qual es desprengui que no s’abona el concepte de triennis.​Pel que fa a les quotes de MUFACE i drets passius, el docent haurà de triar entre abonar-les directament o bé que li siguin descomptades de la nòmina de triennis, en cas que l’import d’aquesta sigui suficient.

Imprès signat amb l’opció d’abonament de les quotes de drets passius i de MUFACE

Si s’escau, Ordre domiciliació càrrec directe SEPA.​

Sol·licitud d’autorització o d’autorització de pròrroga d’una missió de caràcter internacional i de declaració de serveis especials – 1,7Mb​​

Ves a ATRI per fer la tramitació   

Data d’actualització: 8.2.2023