[Reducció] Guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda

Reducció de jornada d’1/3: 80% de les retribucions​

Reducció de jornada d’1/2: 60% de les retribucions.

Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el ​​qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Observacions: Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari i interí que ho demani, sempre que es tingui la guarda legal d’una persona discapacitada i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar. Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir del permís de reducció de jornada.

Mentre s’està gaudint de la reducció de jornada, si s’obté un nou nomenament, ja sigui durant el mateix curs o en el curs següent, en el mateix centre,  i sempre que no hi hagi renúncia de la persona interessada a la reducció de jornada, la renovació de la reducció de jornada autoritzada és automàtica i no cal tornar a sol·licitar-la.

Únicament s’ha de tramitar una nova sol·licitud per al gaudiment de la reducció de jornada si s’obté destinació en un altre centre i, en tot cas, es gaudirà de manera ininterrompuda​, malgrat s’hagi obtingut un nomenament en un centre diferent.

Durant el mateix curs escolar no es pot modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.​

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

​La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d’agost.

S’ha de comunicar a l’òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s’acabi el fet causant que l’ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.​​

Termini de presentació de sol·licituds als serveis territorials o al Consorci: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s’ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

Ves a ATRI per fer la tramitació 

Documentació que cal adjuntar:

  • Fotocòpia del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil o certificat d’empadronament de l’ajuntament, on quedi constància de la guarda legal. 
  • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l’equip de valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, (pels serveis de valoració de la dependència, SEVAD, del Departament d’Acció Social i Ciutadania) de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial de la persona causant. 
  • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no. 
  • Document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda. 
  • Quadre horari, resultant de la reducció, signat per la direcció del centre. 

Normativa aplicable:

  • Article 26.b de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de maig de 2006) 
  • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014) 
  • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075, de 9 de març de 2016) 
  • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010) 

Data d’actualització: 8.2.2023