[Reducció] Guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda

Reducció de jornada d’1/3: 80% de les retribucions​

Reducció de jornada d’1/2: 60% de les retribucions.

Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el ​​qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Observacions: La reducció de jornada es pot demanar sempre que es tingui la guarda legal de la persona discapacitada. Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir del permís de reducció de jornada.

Cada persona disminuïda dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s’entendrà com a renúncia a reprendre-la en un futur per la mateixa persona causant. Només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l’inrevés.

Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

La reducció de jornada s’autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d’agost). La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d’agost.

S’ha de comunicar a l’òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s’acabi el fet causant que l’ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.

Termini de presentació de sol·licituds als serveis territorials o al Consorci: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s’ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

Ves a ATRI per fer la tramitació 

Documentació que cal adjuntar:

  • Fotocòpia del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil o certificat d’empadronament de l’ajuntament, on quedi constància de la guarda legal. 
  • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l’equip de valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, (pels serveis de valoració de la dependència, SEVAD, del Departament d’Acció Social i Ciutadania) de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial de la persona causant. 
  • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no. 
  • Document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda. 
  • Quadre horari, resultant de la reducció, signat per la direcció del centre. 

Normativa aplicable:

  • Article 26.b de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de maig de 2006) 
  • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014) 
  • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075, de 9 de març de 2016) 
  • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010) 

Data d’actualització: 31 de març de 2022