[Permís] Per violència de gènere

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
• Funcionari
• Interí
• Substitut
• Personal laboral

Durada: El temps imprescindible d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.

Observacions: L’absència del lloc de treball es considera una falta justificada d’acord amb el que determinin els serveis socials, policíacs o de salut corresponents. També es té dret a la flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.

Retribucions: 100 %

Documentació: Documentació acreditativa de la situació. Aquesta documentació es pot adjuntar a la sol·licitud o bé lliurar directament al/a la cap del Servei de Personal Docent dels serveis territorials​​.

Ves a ATRI per tramitar el permís ​         ​

Normativa:

  • Article 21 de la Llei 8/2006​, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)
  • Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, de 28 de desembre (BOE núm. 313, de 29 de desembre de 2004) ​

​​​​Data d’actualització: 21 d’abril de 2022