Per situacions de violència de gènere

NORMATIVA:
• Art. 21 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol)
• Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
• Funcionari
• Interí
• Substitut
• Personal laboral

CARACTERÍSTIQUES:
• Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policies o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

RETRIBUCIONS:
• Es cobra el 100% de les retribucions.

SOL·LICITUD:
• Sol·licitud, amb la documentació següent:
Còpia de l’ordre de protecció a favor de la víctima o informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
Aquesta documentació es pot presentar a nom del director/a del centre o be en sobre tancat, annexat a la sol·licitud.

Sol·licitud
Declaració jurada