[Reducció] Per cura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greu

Modalitats i retribucions: La reducció de jornada que es pot demanar és fins al 50%, amb una durada màxima d’un mes. Es percep el 100% de les retribucions.

Observacions: Només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant, funcionari o interí, té un nomenament a jornada sencera. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar.  

Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.

S’ha de comunicar a l’òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s’acabi el fet causant que l’ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.​

Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s’ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

Ves a ATRI per fer la tramitació

Documentació que cal adjuntar

  • Fotocòpia del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil on quedi constància del grau de parentiu. 
  • Certificat mèdic on consti que la malaltia del familiar és molt greu. 
  • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant de si la reducció pel mateix familiar la gaudeix únicament ella o la comparteix amb d’altres persones. 

Normativa aplicable 

Data d’actualització: 31 de març de 2022