[Permís] per paternitat de famílies monoparentals

En el cas de famílies monoparentals amb guarda legal exclusiva del fill o filla, el permís per naixement o per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent s’amplia en 10 setmanes addicionals, que podran gaudir les persones progenitores monoparentals que hagin gaudit o estiguin gaudint de les setze setmanes del permís per naixement o per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent, dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment. 

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.

Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.

Normativa: Disposició addicional 4 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques.

Ves a ATRI per fer la tramitació