[Permís] Per conciliació en relació amb la covid-19​

Documentació que cal adjuntar:​

Comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre educatiu o llar d’infants.

Normativa

Artticle 48.j del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Data d’actualització: 31 de març de 2022