[Excedència] Per incompatibilitat

NORMATIVA:
• Art. 86.2.c) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública


PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:

• Funcionari

DURADA:
• Durant el temps que es romangui en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevolde les Administracions públiques.

RETRIBUCIONS:

• Sense retribucions

OBSERVACIONS

  • No hi ha reserva de lloc de treball.
  • Es concedeix si els funcionaris públics o el personal laboral fix es troben en situació de servei actiu en un altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no els correspongui de quedar en una altra situació i llevat que hagin obtingut l’autorització pertinent de compatibilitat, d’acord amb la legislació d’incompatibilitats. L’òrgan competent pot concedir automàticament i d’ofici aquest tipus d’excedència.
    El nomenament com a personal interí o la contractació com a personal laboral temporal no habilita per a passar a aquesta situació administrativa​​.
  • El temps d’excedència no computa als efectes d’antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social.
  • Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

  • Document (nomenament, certificació…) que acrediti l’obtenció de l’altre lloc de treball en qualsevol administració o organisme públic.

 Ves a ATRI per fer la tramitació   

Data d’actualització: 1 d’abril de 2022​