Voluntària per incompatibilitat

NORMATIVA:
• Art. 86.2.c) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública


PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:

• Funcionari

DURADA:
• Durant el temps que es romangui en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevolde les Administracions públiques.

RETRIBUCIONS:

• Sense retribucions

OBSERVACIONS:
• Es concedeix al funcionari que es troba en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les Administracions públiques o passa a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic.
• No hi ha reserva del lloc de treball
• Els temps no computa a efectes d’antiguitat ni drets passius.
• S’ha de sol·licitar, en el termini d’un més abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.

SOL·LICITUD:
• Model normalitzat amb la documentació annexa:
√ Nomenament, certificació o qualsevol document que acrediti el cos al qual pertany.
• La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans
de l’inici de l’excedència i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies