Voluntària per interès particular

NORMATIVA:
• Article 86.2.a) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:
• Funcionari / Laborals

DURADA:
• Mínim de 2 anys i no hi ha límit màxim. 1 any laborals.

REQUISITS:
• Cal haver prestat serveis efectius com a funcionari en qualsevol Administració Pública durant els 5 anys immediatament anteriors a l’inici de l’excedència.

RETRIBUCIONS:
• Sense retribucions

OBSERVACIONS:
• No hi ha reserva del lloc de treball
• Es declararà d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que va determinar la situació administrativa diferent a la de servei actiu, no es va sol·licitar, en el termini d’un més abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.
• El temps en excedència no computa a efectes d’antiguitat ni de drets passius ni MUFACE
• S’ha de sol·licitar, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.

SOL·LICITUD:
• Model normalitzat
• La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici de l’excedència i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.Personal laboral

Durada: Com a mínim 1 any, i no hi ha límit màxim.

Requisits: Acreditar haver estat 1 any efectiu prestant serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Observacions: No hi ha reserva del lloc de treball. Es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que ha determinat la situació administrativa diferent a la del servei actiu no s’ha sol·licitat, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.

El temps d’excedència no computa a l’efecte d’antiguitat.

S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.
No es pot tornar a demanar si no han transcorregut 4 anys des que ha finalitzat l’anterior excedència voluntària, llevat del supòsit de l’excedència voluntària per cura de fill.

Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix.