[Excedència] Per interès particular (funcionaritat/laborals)

NORMATIVA:
• Article 86.2.a) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:
• Funcionari / Laborals

Funcionariat

DURADA:
• Mínim de 2 anys i no hi ha límit màxim.

REQUISITS:
• Cal haver prestat serveis efectius com a funcionari en qualsevol Administració Pública durant els 5 anys immediatament anteriors a l’inici de l’excedència.

RETRIBUCIONS:
• Sense retribucions

OBSERVACIONS

 • No hi ha reserva de lloc de treball. La concessió d’aquesta excedència està subordinada a les necessitats del servei, que s’han de motivar degudament.
 • No es pot concedir quan s’instrueix un expedient disciplinari al funcionari.
 • Es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que ha determinat la situació administrativa diferent a la del servei actiu no s’ha sol·licitat, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.
 • El temps d’excedència no computa als efectes d’antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social.
  El reingrés al servei actiu es pot fer mitjançant la participació en una convocatòria de concurs per a la provisió de llocs de treball o en adscripció provisional, que s’ha de sol·licitar un mes abans de la data prevista d’incorporació i es concedeix d’acord amb les necessitats del servei.

​Enviament de la sol·licitud​: Cal emplenar la sol·licitud amb la signatura del director/a del centre conforme està assabentat i tramitar-la per Petició genèrica​ al servei territorial corresponent. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.​​


Personal laboral

Durada: Com a mínim 1 any, i no hi ha límit màxim.

Requisits: Acreditar haver estat 1 any efectiu prestant serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Observacions

 • No hi ha reserva del lloc de treball. Es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que ha determinat la situació administrativa diferent a la del servei actiu no s’ha sol·licitat, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.
 • El temps d’excedència no computa a l’efecte d’antiguitat.
 • S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.
  No es pot tornar a demanar si no han transcorregut 4 anys des que ha finalitzat l’anterior excedència voluntària, llevat del supòsit de l’excedència voluntària per cura de fill.

Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix.


​Enviament de la sol·licitud​: Cal emplenar la sol·licitud amb la signatura del director/a del centre conforme està assabentat i tramitar-la per Petició genèrica al servei territorial corresponent. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Actualitzat el 20.10.22