Llicència ​​​per estudis (s​ense retribució)

Aquesta llicència és per a funcionaris. S’ha de sol·licitar abans del 30 de juny anterior al curs en el qual vol gaudir de la llicència.

Personal que ho pot demanar: Funcionari de carrera

Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.

Observacions: La sol·licitud s’ha de presentar abans del 30 de juny de l’any corresponent. Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.

Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. En el cas dels funcionaris interins la concessió de la llicència sense retribució queda supeditada al seu nomenament com a interí per al curs en què demana la llicència i la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, estadis, drets passius).

Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s’ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.

 Ves a ATRI per fer la tramitació             


Normativa

  • ​Article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)
  • Art. 47 de la Llei 2/2021, de 29 de desembr​​e, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ​​​

Documentació que cal adjuntar:

  • Informe favorable del director/a del centre.
  • Certificat de l’entitat reconeguda amb el projecte d’estudis que fareu, on s’especifiqui la relació amb el lloc de treball. 

Data d’actualització:  31 de març de 2022

image_pdfimage_print