Llicència ​​​per estudis (s​ense retribució)

Aquesta llicència és per a funcionaris. S’ha de sol·licitar abans del 30 de juny anterior al curs en el qual vol gaudir de la llicència.

Personal que ho pot demanar: Funcionari de carrera

A622.pdfFormulari de sol·licitud
Declaració jurada

Cal demanar cita prèvia a SSTT o al Consorci.

Documentació que cal adjuntar
a) Informe favorable del director/a del centre.
b) Certificat de l’entitat reconeguda amb el projecte d’estudis que fareu, on s’especifiqui la relació amb el lloc de treball.

Cal sol·licitar-lo a la direcció del Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.

Retribucions

  • No es percep cap retribució.
  • Durant el temps de llicència s’ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la MUFACE.
  • En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.
  • S’ha de sol·licitar la compatibilitat sempre que, en el temps de la llicència per estudis sense retribució, es vulgui ocupar un lloc de treball remunerat o no.

Observacions

  • La sol·licitud s’ha de presentar abans del 30 de juny de l’any corresponent. Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.
  • Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, estadis, drets passius).
  • No es pot acumular el temps d’aquesta llicència a la que es concedeix per assumptes propis.
  • El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, drets passius, jubilació.)

Normativa aplicable: Article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)