[Permís] ​​Exàm​ens finals en centres oficials​​

Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per a altres proves definitives d’avaluació, alliberadores de matèria en centres oficials.

Retribucions: 100%

Documentació: Document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial.

Termini: la sol·licitud s’ha de demanar abans de l’inici del permís.

Normativa:

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015)

Ves a ATRI per fer la tramitació

Data d’actualització: 31 de març de 2022