[Permís] Assistència a exàmens i altres proves d’avaluació

Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per a altres proves definitives d’avaluació, alliberadores de matèria en centres oficials.

Retribucions: 100%

Documentació: Document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial.

Termini: la sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre abans de l’inici del permís i aquest és qui l’ha d’autoritzar.

Normativa:

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015)

A517.pdfSol·licitud de permisos a la direcció del centre – 247kb ​