[Reducció de jornada] ​​Cura d’un fill menor de 23 anys afectat per m​​alalti​​a greu​

Durada: El temps necessari per tenir cura d’un fill menor de 23 anys durant l’hospitalització i el tractament directe i continuat del menor afectat de càncer o per qualsevol altra malaltia greu de llarga durada que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i permanent.

La reducció de jornada s’autoritzarà fins a final de curs i caldrà acreditar la necessitat de continuar en aquesta situació en un període inicial d’un mes i prorrogable per períodes de dos mesos presentant al Registre dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació declaració del facultatiu corresponent del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent. S’haurà de sol·licitar la reducció de jornada per cada curs escolar.

Retribucions: Es percep el 100% de les retribucions.

Observacions: Es pot reduir la jornada de treball, com a mínim, en un 50 % de la seva durada. Correspon a la persona interessada d’acord amb les seves necessitats i previ acord amb el director del centre determinar el percentatge de la reducció de jornada a què vol acollir-se, tot i això, es considera que la reducció de jornada serà d’un màxim del 90%. En qualsevol cas, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

És condició necessària que ambdós progenitors, adoptants, o acollidors amb caràcter permanent treballin.

Quan la persona malalta contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet sempre que acrediti les condicions per ser beneficiari.​

Termini de presentació de sol·licituds als serveis territorials o al Consorci: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s’ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

Ves a ATRI per fer la tramitació

Documentació que cal adjuntar:

  • Fotocòpia ​del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil. 
  • Certificat mèdic on consti la durada prevista de l’ingrés hospitalari i la necessitat de cura directa, contínua i permanent del/de la menor. 
  • Declaració jurada o promesa, segons la qual l’altre progenitor/a no gaudeix d’aquesta reducció pel mateix fill/a. 
  • Declaració jurada o promesa, segons la qual l’altre progenitor/a treballa. 
  • Quadre horari resultant de la reducció, signat pel director/a del centre. ​

Normativa aplicable:

Article 49.e del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31.10.2015) 

Article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya​

Data d’actualització: 31 de març de 2022

image_pdfimage_print