[Reducció de jornada] ​​Cura d’un fill/a menor afectat per càncer o malaltia greu​

Durada. El temps necessari per tenir cura d’un fill menor durant l’hospitalització i el tractament directe i continuat del menor afectat de càncer o per qualsevol altra malaltia greu de llarga durada que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i permanent i com a màxim, fins que el fill/a o persona que hagués estat objecte d’acolliment permanent o guarda amb finalitat d’adopció compleixi 23 anys.

A aquests efectes, el mer compliment dels 18 anys del fill o del menor subjecte a acolliment permanent o a guarda amb fins d’adopció, no serà causa d’extinció de la reducció de la jornada, si es manté la necessitat de cura directa, contínua i permanent.

No obstant això, complerts els 18 anys, es podrà reconèixer el dret a la reducció de jornada fins que la persona a càrrec seu compleixi els 23 anys en els supòsits en què el patiment del càncer o malaltia greu hagi estat diagnosticat abans d’assolir la majoria d’edat, sempre que en el moment de la sol·licitud s’acreditin els requisits per poder gaudir d’aquesta reducció de jornada, excepte l’edat.

Així mateix, es mantindrà el dret a aquesta reducció de jornada fins que la persona a càrrec seu compleixi 26 anys si, abans d’assolir els 23 anys, acredités, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.

La reducció de jornada s’autoritzarà fins a final de curs i caldrà acreditar la necessitat de continuar en aquesta situació en un període inicial d’un mes i prorrogable per períodes de dos mesos presentant al Registre dels Serveis Territorials o del Consorci d’Educació la declaració del facultatiu corresponent del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent. S’haurà de sol·licitar la reducció de jornada per a cada curs escolar.​

Retribucions: Es percep el 100% de les retribucions.

Ves a ATRI per fer la tramitació

Observacions

Es pot reduir la jornada de treball, com a mínim, en un 50 % de la seva durada. Correspon a la persona interessada d’acord amb les seves necessitats i previ acord amb el director del centre determinar el percentatge de la reducció de jornada a què vol acollir-se, tot i això, es considera que la reducció de jornada serà d’un màxim del 99,99%. En qualsevol cas, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

És condició necessària que ambdós progenitors, adoptants, o acollidors amb caràcter permanent treballin.

Quan concorrin en totes dues persones progenitores, adoptants, guardadores amb finalitats d’adopció o acollidores de caràcter permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per a tenir dret a aquest permís o, si escau, puguin tenir la condició de beneficiàries de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el funcionari o funcionària tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la seva jornada de treball, sempre que l’altra persona progenitora, adoptant o guardadora amb finalitats d’adopció o acollidora de caràcter permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d’aquest permís o com a beneficiària de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que li sigui aplicable. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Quan la persona malalta contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet sempre que acrediti les condicions per ser beneficiari.

A l’efecte de determinar la malaltia greu s’aplicarà el llistat de l’Annex del Reial Decret 1148/2011​, de 29 de juliol, per a l’aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Termini de presentació de sol·licituds als serveis territorials o al Consorci: almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s’ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.​

  Ves a ATRI per fer la tramitació    

Normativa aplicable

Documentació que cal adjuntar

Data d’actualització: 10 de juliol de 2023