[Permís] pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Amb substitució del/de la docent

Durada: El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic (per exemple, ser candidat/a en unes eleccions) o personal, i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, que inclou tenir la covid-19 sense baixa mèdica que comporti substitució del/de la docent.

Retribucions: 100 %

Documentació: Document justificatiu del deure inexcusable i del temps que ha estat necessari per complir-lo.

Termini: Cal presentar la sol·licitud abans d’iniciar el permís.

Ves a ATRI per tramitar el permís         ​

Normativa:

  • Article 48.j) del Reial decret legislatiu 5/2015​​, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).​​

Sense substitució del/de la docent

Durada: El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral que no comportin la substitució del/de la docent.

Retribucions: 100 %

Documentació: Document justificatiu del deure inexcusable i del temps que ha estat necessari per complir-lo.

Observacions: Se sol·licita a la direcció del centre, que s’encarrega d’introduir-lo a l’aplicació d’Absències, mitjançant la següent sol·licitud o declaració responsable, segons el motiu:

​​​​Data d’actualització: 21 d’abril de 2022