[Permís] pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Amb substitució del/de la docent

Durada: El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic (per exemple, ser candidat/a en unes eleccions) o personal, i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, que inclou tenir la covid-19 sense baixa mèdica que comporti substitució del/de la docent.

Retribucions: 100 %

Documentació: Document justificatiu del deure inexcusable i del temps que ha estat necessari per complir-lo.

Termini: Cal presentar la sol·licitud abans d’iniciar el permís.

Ves a ATRI per tramitar el permís   

Observacions: Pel temps indispensable per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquest permís té un caràcter residual, excepcional i puntual. Per aquest motiu, el permís s’ha de circumscriure a situacions puntuals, que no es perllonguen en el temps, que no siguin reiterades i que no es puguin atendre amb altres mesures de conciliació establertes en normes legals.

Pel temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic o personal: El fet causant és l’acompliment d’una obligació l’incompliment de la qual genera una responsabilitat civil, penal o administrativa. Per considerar que el dret és de compliment inexcusable, s’exigeix que una norma així ho determini i en sancioni l’incompliment. En qualsevol cas, el permís està previst per l’acompliment d’una obligació de contingut concret o per a la realització d’un acte concret amb contingut determinat

El deure o l’obligació que ha d’assumir la persona interessada ha de ser indelegable, de tal manera que si resultés possible el seu compliment mitjançant la substitució o la representació per una altra persona, aquesta obligació quedaria fora de l’àmbit d’aplicació del permís per deures inexcusables.

Per a poder atorgar el permís per deures inexcusables l’activitat per la qual es deixa de prestar serveis ha de coincidir necessàriament amb la jornada i l’horari laboral de la persona interessada.     ​

Normativa:

  • Article 48.j) del Reial decret legislatiu 5/2015​​, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).​​

Sense substitució del/de la docent

Durada: El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral que no comportin la substitució del/de la docent.

Retribucions: 100 %

Documentació: Document justificatiu del deure inexcusable i del temps que ha estat necessari per complir-lo.

 Ves a ATRI per tramitar el permís

Observacions: Pel temps indispensable per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquest permís té un caràcter residual, excepcional i puntual. Per aquest motiu, el permís s’ha de circumscriure a situacions puntuals, que no es perllonguen en el temps, que no siguin reiterades i que no es puguin atendre amb altres mesures de conciliació establertes en normes legals.

Pel temps indispensable per complir un deure relacionat amb la conciliació de la vida familiar i laboral: El fet causant és l’acompliment d’una obligació l’incompliment de la qual genera una responsabilitat civil, penal o administrativa. Per considerar que el dret és de compliment inexcusable, s’exigeix que​ una norma així ho determini i en sancioni l’incompliment. En qualsevol cas, el permís està previst per l’acompliment d’una obligació de contingut concret o per a la realització d’un acte concret amb contingut determinat

El deure o l’obligació que ha d’assumir la persona interessada ha de ser indelegable, de tal manera que si resultés possible el seu compliment mitjançant la substitució o la representació per una altra persona, aquesta obligació quedaria fora de l’àmbit d’aplicació.

Per a poder atorgar el permís l’activitat per la qual es deixa de prestar serveis ha de coincidir necessàriament amb la jornada i l’horari laboral de la persona interessada.

Data d’actualització: 28 de juliol de 2022