Reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys​​

Observacions: El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa.

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 5 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

Ves a ATRI per fer la tramitació         

Normativa:

 • Resolució 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centres per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal. 
 • Acord GOV/102/2021​ de 6 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació (DOGC núm. 8453, de 8.7.2021) 
 • ​Article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic​ d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya​.​​

Data d’actualització: 31 de març de 2022

Un dret retallat

Amb l’ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament el Departament elimina la reducció de treball per raó d’edat les 2 hores de reducció per a majors 55 anys i així com el cobrament dels mesos d’estiu per al personal interí. (enllaç a l’entrada).

https://www.cgtensenyament.cat/les-noves-retallades-als-i-les-majors-de-55-anys-i-al-professorat-interi-2/

Ens redueixen 2 hores complementàries, copiant els cursos passats, les mateixes tasques que substituïen les 2 hores lectives. Ens demanen fer a casa el que podem fer al centre. I per tant, no hi ha reducció de treball per raó d’edat. Es ressent el treball en equip ja que les tasques que es fan en aquestes hores són habitualment coordinacions, comissions o famílies.

L’Acord de govern 70/2016 de 31 de maig negava el reconeixement del dret per als cursos 2016-2017 i 2017-2018. Així, el termini de suspensió del dret finalitzava en data 1 de setembre del 2018 i per tant, un cop exhaurit, els i les majors de 55 anys tenen dret a gaudir de la reducció lectiva de dues hores.

Exigim al Departament el retorn d’aquest dret i que en el càlcul total de les plantilles inclogui la cobertura total d’aquestes hores lectives.

Us animem a presentar una instància al Departament per demanar que en data d’1 de setembre se us reconegui el dret a gaudir de les dues hores de reducció lectiva als i les majors de 55 anys.

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.


Termini. No més tard del 14 de setembre del curs per al qual es sol·licita. S’ha de lliurar a la direcció del centre.

Requisits

 • Personal funcionari docent destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament
 • Tenir entre 55 i 64 anys. L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any es què es demana la reducció.
 • Tenir més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari

En què consisteix?

Reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, segons les especificacions següents:

 • En l’educació infantil i primària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 5 hores d’horari fix setmanal d’activitats complementàries, que passen a 3 hores.
 • En l’educació secundària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 10 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre que passen a 8 hores.
 • En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent del cos de mestres, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 8 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula que passen a 6 hores.

En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent dels cossos de professors d’ensenyament secundari, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 10 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula que passen a 8 hores.

 • En els ensenyaments d’idiomes, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 10 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, que passen a 8 hores.

Les 2 hores no són de reducció

Les activitats que s’han de fer durant aquestes dues hores són les que s’especifiquen a continuació:

 • Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat.
 • Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent.
 • Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.
 • Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.
 • Propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació.
 • Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

CREDA i CREDV

El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de 2 hores setmanals dins de la distribució de les activitats complementàries per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts d’activitats.

Incompatibilitats

 • Amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.
 • Funcions directives i de coordinació.

Procediment per sol·licitar la reducció

# Presentar una sol·licitud adreçada a la direcció del centre. No més tard del 14 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

 1. La direcció del centre ha de resoldre, en un termini màxim de 15 dies.
 2. L’autorització, si escau, és per al període comprès entre l’1 de setembre al 31 d’agost.
 3. Aquesta resolució s’ha de comunicar a la persona interessada.