[Excedència] per violència de gènere

NORMATIVA:
• Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
• Art. 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 4675, de 13 de juliol de 2006)

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:

• Funcionari
• Interí
• Substitut
• Laboral

Durada: No s’estableix un termini ni mínim ni màxim de permanència en aquests tipus d’excedència.

Observacions: No és necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquesta excedència.

El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. En el cas del personal interí i substitut computa a l’efecte del número d’ordre en la borsa de treball docent. Hi ha reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos i, si les actuacions judicials ho determinen, es pot prorrogar tres mesos més i fins a un màxim de 18 mesos.

S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.Retribucions: Durant els dos primers mesos elpersonal funcionari, interí i substitut té dret a percebre les retribucions íntegres i si s’escau, les prestacions per fill a càrrec. Després dels dos primers mesos, la resta dels temps d’excedència no es perceben retribucions.
En​ el cas del personal laboral, sense retribucions.

Do​cumentació que cal adjuntar a la sol·licitud​

  • ​​Fotocòpia del llibre de família o document equivalent.
  • Còpia de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, excepcionalment, l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la persona demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de ​protecció. 

Ves a ATRI per fer la tramitació  

Data d’actualització: 1 d’abril de 2022​

image_pdfimage_print