Voluntària per violència de gènere

NORMATIVA:
• Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
• Art. 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 4675, de 13 de juliol de 2006)

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:

• Funcionari
• Interí
• Substitut
• Laboral

DURADA:
• No s’estableix un termini màxim de permanència en aquests tipus d’excedència.

RETRIBUCIONS:

• Durant els dos primers mesos d’excedència la funcionària tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, si s’escau, les prestacions per fill/a a càrrec.
• Després dels dos primers mesos, la resta del temps d’excedència, la funcionària no percebrà retribucions. • Sense retribucions (interines i laborals) OBSERVACIONS:
• No es necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol•licitar aquests tipus d’excedència.
• El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. En el cas de les interines i substitutes computa a efectes del número d’ordre a la llista d’aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat.
• Hi ha reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos i, si les actuacions judicials ho determinen, es podrà prorrogar aquest període durant tres mesos mes i fins a un màxim de 18. • S’ha de sol•licitar, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.

SOL•LICITUD:
• Model normalitzat amb la documentació següent:
Còpia de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, excepcionalment l’informe del Ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció. Aquesta documentació es pot annexar a la sol•licitud, en sobre tancat, i adreçada al cap del Servei de Personal Docent.
• La sol•licitud, amb la documentació annexa, s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici de l’excedència i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies