Voluntària per tenir cura d’un fill (natural, adoptat o acollit)

NORMATIVA:
• Art. 4 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 4675, de 13 de juliol de 2006)
• Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29 de juny)
• Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal docent i a l’apartat de Normativa.

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:
• Funcionari
• Personal interí
• Personal laboral

DURADA:
• Període màxim de 3 anys a comptar des de la data de naixement o de la sentència o resolució judicial de constitució de l’adopció o l’acolliment.
• Els fills successius donen dret a un nou període d’excedència que posa fi al període que ja s’estigués gaudint.

RETRIBUCIONS:
• Sense retribucions

OBSERVACIONS:

• Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o resolució judicial de constitució de l’adopció o l’acolliment.
• El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. En el cas dels interins computa a efectes del número d’ordre a la llista d’aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat.
• Durant tot el període d’excedència la persona té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva i si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins el moment que es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.
• En el cas dels interins el dret a la reserva del lloc de treball es tindrà tant si el nomenament és per tot el curs com si és de durada inferior, en el benentès que el dret a la reserva finalitza en el moment que finalitza el nomenament.
• No cal abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social
• Aquesta situació és incompatible amb l’autorització de compatibilitat que resta suspesa d’ofici fins el finiment del termini d’excedència (funcionaris).
• S’ha de sol·licitar, en el termini d’un més abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu, cas de no fer-ho es declararà d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular (funcionaris).

SOL·LICITUD:

• Model normalitzat amb la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del llibre de família complet o resolució d’adopció o acolliment
b) Declaració jurada de no desenvolupar cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
c) Declaració jurada de que el cònjuge no exerceix el mateix dret.
• La sol·licitud, amb la documentació annexa, s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici de l’excedència i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies

quadre_retribucions_retorn_compactacio.pdfRETRIBUCIONS ​​PEL​​ GAUDIMENT​​ DEL​​ PRIMER​​ ANY​​ DE​​ LA ​​REDUCCIÓ ​​DE ​JORNADA​​ PER ​​CURA ​​DE ​​FILL ​​O ​​FILLA ​​EN​​ DIFERENTS ​​MODALITATS ​​I ​​AMB​​ LA ​INCORPORACIÓ​​ DE ​​LA LACTÀNCIA,​​ D’EXCEDÈNCIA, ​​D’ASSUMPTES​​ PROPIS,​​ETC.