[Excedència] Per tenir cura d’un fill

NORMATIVA:
• Art. 4 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 4675, de 13 de juliol de 2006)
• Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29 de juny)
• Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal docent i a l’apartat de Normativa.

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:
• Funcionari
• Personal interí
• Personal laboral

DURADA:
• Període màxim de 3 anys a comptar des de la data de naixement o de la sentència o resolució judicial de constitució de l’adopció o l’acolliment.
• Els fills successius donen dret a un nou període d’excedència que posa fi al període que ja s’estigués gaudint.

RETRIBUCIONS:
• Sense retribucions

OBSERVACIONS

Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o resolució judicial de constitució de l’adopció o l’acolliment.

El període d’excedència computa a l’efecte de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. En el cas del personal interí computa a l’efecte del número d’ordre a la llista d’aspirants per cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat.

Durant tot el període d’excedència el personal amb destinació definitiva té dret a la reserva del lloc de treball. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament.

En el cas del personal interí el dret a la reserva del lloc de treball és fins a la data de finalització del nomenament.

No cal abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social.

El seu gaudiment és per un període únic, sense que es pugui fraccionar.​

En aquesta situació administrativa no es pot autoritzar la compatibilitat. Si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data que preveu incorporar-se la persona interessada. En el cas personal funcionari de carrera, si no se sol·licita abans de la data de finalització del període que estableix la normativa, es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

  • Fotocòpia compulsada del llibre de família complet o document equivalent, o resolució judicial/administrativa d’adopció o d’acolliment.
  • Declaració jurada o promesa conforme la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
  • Declaració jurada o promesa conforme el/la cònjuge no exerceix aquest mateix dret. 

SOL·LICITUD

 Ves a ATRI per fer la tramitació   

RETRIBUCIONS ​​PEL​​ GAUDIMENT​​ DEL​​ PRIMER​​ ANY​​ DE​​ LA ​​REDUCCIÓ ​​DE ​JORNADA​​ PER ​​CURA ​​DE ​​FILL ​​O ​​FILLA ​​EN​​ DIFERENTS ​​MODALITATS ​​I ​​AMB​​ LA ​INCORPORACIÓ​​ DE ​​LA LACTÀNCIA,​​ D’EXCEDÈNCIA, ​​D’ASSUMPTES​​ PROPIS,​​ETC.

Data d’actualització: 1 d’abril de 2022​