Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment

Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o…

[Permís] Per conciliació en relació amb la covid-19​

Documentació que cal adjuntar:​ Comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre educatiu o llar d’infants.…

ATRI. Expedient electrònic personal

Pla pilot per al personal docent. El projecte comença amb tot el personal docent de tots els centres educatius…

[Permís] Lactància

Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de…

[Reducció de jornada] Per interès particular

Durada: La reducció de jornada s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost.…

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys​​

Observacions: El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents…

Llicència ​​​per estudis (s​ense retribució)

Aquesta llicència és per a funcionaris. S’ha de sol·licitar abans del 30 de juny anterior al…

[Permís] Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acolliment

Durada: El temps necessari per exàmens i tècniques de preparació al part. Les parelles que optin…

[Permís] ​​Exàm​ens finals en centres oficials​​

Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per a…

[Permís] Per violència de gènere

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR• Funcionari• Interí• Substitut• Personal laboral Durada: El temps imprescindible d’acord amb…

[Reducció] Per cura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greu

Modalitats i retribucions: La reducció de jornada que es pot demanar és fins al 50%, amb una…

[Permís] Matrimoni o inici de convivència

Normativa •Article 234-1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, Llibre segon del Codi civil…

Llicència per assumptes propis

Personal funcionari de carrera i en pràctiques i personal interí. Durada: Fins a 6 mesos cada…

[Reducció] Tenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especial

Observacions: Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari i interí que ho demani, sempre que…

[Permís] Progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoç

Durada: Els progenitors amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per assistir a reunions…

[Permís] Matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat

Durada: Un dia per raó del matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat. Es…

[Permís] Assistir a activitats de formació

Durada: Es concedirà el permís per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament, quan així…

[Reducció de jornada] Per discapacitat legalment reconeguda

Característiques: Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda quan, per aquest motiu, s’ha de rebre tractament en…

[Reducció] Per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere

Durada: La reducció de jornada serà durant el temps que sol•liciti la dona víctima de violència de…

[Excedència] per violència de gènere

NORMATIVA: • Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la…

[Excedència] ​​Per vio​lència terr​​orista​

​Dur​ada: No s’estableix un termini ni mínim ni màxim de permanència en aquests tipus d’excedència. Requis​​its: Es…