Permuta de lloc de treball

Observacions: Es podran autoritzar excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels cossos docents quan concorrin les següents condicions:

  • Que exerceixin amb caràcter definitiu les destinacions que es permuten.
  • Que acreditin, com a mínim, dos anys de serveis efectius amb caràcter de destinació definitiva als llocs objecte de la permuta.
  • Que ambdues destinacions siguin de la mateixa naturalesa i els correspongui idèntica forma de provisió.
  • Que els funcionaris que pretenguin la permuta comptin amb un nombre d’anys de serveis que no difereixi entre sí en més de cinc anys.
  • Que s’emeti informe previ favorable per la unitat administrativa de qui depengui cadascuna de les places.

Les places objecte de permuta hauran de correspondre a llocs de treball inclosos en la resolució per la qual s’aproven les plantilles de personal docent, i el funcionament dels quals figurin en la planificació educativa prevista pel Departament d’Ensenyament.

Quan la permuta es vulgui demanar entre places dependents d’administracions educatives diferents que aquestes l’autoritzin simultàniament. En el termini de 10 anys, a comptar de la concessió d’una permuta, no se’n podrà autoritzar una altra a cap dels permutats.

No es podrà autoritzar la permuta entre funcionaris quan a algun d’ells els faltin menys de deu anys per complir l’edat de jubilació legalment establerta. Es deixarà sense efectes la permuta quan, en els dos anys següents en què tinguin lloc, es produeixi l’excedència o la jubilació voluntàries d’algun dels permutats.

A qui se li hagi autoritzat una permuta no podrà participar en els concursos de provisió de lloc de treball fins que no acrediti, al menys, dos anys de servei efectiu, a partir de la data de la presa de possessió, a la plaça a que es va incorporar com a conseqüència de la concessió de la permuta.

En cas que algun dels sol·licitants de permuta estigui participant en un procés de provisió per obtenir una nova destinació definitiva, la seva sol·licitud de permuta quedarà pendent de resolució fins que es resolgui el procés de provisió, o hi desisteixi de la participació.