Llicència per assumptes propis

Durada: Fins a 6 mesos cada 2 anys. El període de 2 anys comença a comptar a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos.

Qui la pot demanar: Personal funcionari de carrera i en pràctiques i personal interí (és una novetat del febrer del 2022) i el personal laboral.​

Observacions: És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d’inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data fi prevista i voluntàriament demanada.

No és necessari cap període de carència prèvia a la concessió del permís. La concessió de la llicència és subordinada a les necessitats del servei, i per tant s’han de valorar de forma conjunta els motius al·legats pel sol·licitant i la pertorbació del servei que se’n pugui derivar.

En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En aquest cas, es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.

El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. En el cas dels funcionaris interins la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència.​

Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s’ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.

 Ves a ATRI per fer la tramitació             ​

Normativa​

  • Article 95.2 del Decret legislatiu 1/1997​, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)​
  • Art. 47​​ de la Llei 2/2021​, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ​​

Quota que paga el/la treballador/a (quota obrera)

1.     Sobre funcionaris de drets passius i muface així com funcionaris a partir del 2011 queden suspeses i quan tornen al lloc de treball se li ha de descomptar aquelles quotes que no s’ha pogut descomptar pel temps de la llicència.

2.     Sobre funcionaris interins acollits a la seguretat social i laborals, la quota obrera queda reduïda proporcionalment a la llicència demanada i per tant no es pot tornar a imputar quan torna al lloc de treball.

Cotització (quota empresarial)

​1.- En el cas dels funcionaris de drets passius i muface: No hi ha bases 

2.- En el cas dels funcionaris a partir del 2011: La base de contingències comunes se li manté com si estigués en actiu i la base d’accidents de treball i malaltia professional se li redueix d’acord amb els dies de la llicència sol·licitada.

​3.- En el cas dels funcionaris interins: La base de contingències comunes se li manté com si estigués en actiu i la base d’accidents de treball i malaltia professional se li redueix d’acord amb els dies de la llicència sol·licitada.

4.- En el cas dels laborals: La base de contingències comunes serà la mínima corresponent al grup de la seva categoria i la base d’accidents de treball i malaltia professional s’aplicarà el topall mínim de cotització establert.

Data d’actualització:  29 d’agost del 2022