Llicència per assumptes propis

Aquesta llicencia és per al personal funcionari de carrera (no funcionari en pràctiques ni els interí).

A622.pdfFormulari de sol·licitud
Declaració jurada

Cal demanar cita prèvia a SSTT o al Consorci.

Observacions

 • Només la poden demanar i gaudir-ne els funcionaris de carrera i els de pràctiques (no els interins) i el personal laboral.
 • Es sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials. En qualsevol moment del curs.
 • És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d’inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data fi prevista i voluntàriament demanada.
 • No és necessari cap període de carència prèvia a la concessió del permís. La concessió de la llicència és subordinada a les necessitats del servei, i per tant s’han de valorar de forma conjunta els motius al·legats pel sol·licitant i la pertorbació del servei que se’n pugui derivar. Ha de dur necessàriament el vistiplau de la direcció del centre.
 • La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici de la llicència i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.
 • Només s’han de justificar els motius per a les llicències inferiors a 10 dies.
 • En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En aquest cas, es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.

Durada: Fins a 6 mesos cada 2 anys com a funcionari. El període de 2 anys comença a comptar a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos.

El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball.

 • S’ha de tenir en compte que la data de finalització ha de ser necessàriament la del dia anterior a aquell en què efectivament s’efectuï la reincorporació al centre.
 • Si la llicència per assumptes propis inclou el cap de setmana s’haurà de computar i si per contra estableix com a data límit un divendres o un dia anterior a un festiu aquest serà l’últim dia.
 • El període dels 2 anys es comença a computar a partir del moment que es demana la llicencia per primera vegada.
 • Durant els 2 anys es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar el total de 6 mesos.

Retribucions

 • Llicència no retribuïda.
 • Durant el temps de llicència s’ha de continuar cotitzant pels Drets passius i per la MUFACE.
 • Una vegada realitzada la incorporació al lloc de treball es procedirà a descomptar les quotes obligatòries de MUFACE i de drets passius corresponents als mesos no abonats.

Normativa aplicable: Article 95.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997).