[Llicència per] Accident laboral

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR:
• Funcionari
• Personal interí i substitut
• Personal laboral

Com notificar un accident laboral

 1. Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic qui emplena el formulari següent:
  Full de notificació d’accident, inc​ident laboral o malaltia professional
 1. Trametre el Full a la Direcció de Serveis / Direcció dels Serveis Territorials o a la Gerència del Consorci d’Educació. S’avança per correu electrònic o fax.
 1. Terminis de notificació:
 • Immediatament: en cas d’accident mortal.
 • 24 hores: en cas d’accidents amb baixa molt greus, accidents greus i accidents que afectin a més de quatre persones.
 • 48 hores: en cas d’accidents amb baixa lleus, accidents sense baixa i incidents laborals.
  Notificació d’accidents laborals i assistència sanitària – 146kb

Circuit d’assistència sanitària

Personal adscrit al Règim General de Seguretat Social

 1. Demanar a la direcció del centre o al superior jeràrquic el volant d’assistència mèdica, degudament emplenat i signat.
 2. Descarregueu-vos el volant d’assistència d’ASEPEYO
 3. Visitar un centre assistencial d’ASEPEYO.
 4. Trametre el document justificatiu d’assistència de la mútua a la direcció del centre o a la persona responsable de la unitat on està adscrit el personal treballador.

Instrucció 1/2007, de 27 de juny, del Departament de Salut que articula l’actuació dels diferents òrgans que poden intervenir en la valoració de la contingència professional.

Personal adscrit al Règim de MUFACE

 1. Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic.
 1. Visitar el centre assistencial de l’entitat d’assistència sanitària col·laboradora de MUFACE al qual pertany la persona accidentada. S’ha de fer servir l’imprès Comunicat mèdic per a situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural de MUFACE.
  Descarregueu-vos el comunicat a l’apartat Impresos incapacitat de MUFACE
 1. Una vegada rebuda l’assistència, trametre l’imprès anterior al superior jeràrquic amb la documentació complementària disponible.

Ordre APU/3554/2005, de 7 de novembre, per la qual es regula el procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d’accident en acte de servei en l’àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE (BOE núm. 275, de 17.11.2005).

Documentació que cal adjuntar
a) Comunicat de baixa inicial o de continuïtat.
b) Informe de la Mútua patronal d’accidents (Asepeyo, en el cas del personal adscrit al Règim general de la Seguretat Social).

– El personal docent acollit al règim especial de la MUFACE ha d’actuar de la mateixa manera que en el cas d’una incapacitat temporal i risc durant l’embaràs.

Normativa aplicable
– Ordre de 16 de desembre de 1987 (BOE núm. 311, de 29 de desembre de 1987)
– Article 115 de la Llei general de la Seguretat Social (Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny de 1994)
– Article 50 de la secció segona del Reial decret 375/2003, de 28 de març (BOE núm. 10, d’1 de maig de 2003)
– Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny (BOE núm. 159, d’1 de juliol de 2010)

Prevenció de riscos en desplaçaments

A l’apartat Segur​etat en el treball podeu consultar un document divulgatiu sobre les mesures preventives que s’han de prendre perquè els desplaçaments que es fan en anar i tornar de la feina, i també els que es fan dins de la jornada laboral, siguin segurs.​

Data d’actualització: 16 de maig de 2017